เรื่อง/ภาพ : จตุพล ยอดวงศ์พะเนา

สารเคมีกำจัดวัชพืช พาราควอต
สารเคมีกำจัดวัชพืช พาราควอต

“ซินเจนทา” นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ใช้สารเคมี “พาราควอต” ถามถึงความจำเป็นจากเกษตรกรผู้ใช้จริงเกี่ยวกับสารกำจัดวัชพืชหลักซึ่งเป็นที่นิยมของเกษตรกรอย่างกว้างขวาง

วันที่ 17 ก.ค.2560 คุณธนัษ อภินิเวศ ผู้อำนวยการ กลุ่มบริษัทซินเจนทา ประเทศไทยเปิดเผยระหว่างนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เพื่อพบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี “พาราควอต” ว่า การนำคณะสื่อมวลชนเดินทางมาพบเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามข้อเท็จจริงกับผู้ใช้สารเคมีดังกล่าว ว่ามีความจำเป็นอย่างไร ซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอข้อเท็จจริงให้กับสังคมได้รับทราบ ถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้สารเคมีดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับฟังข้อมูลตรงจากผู้ใช้จริงเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่ถูกหยิบยกขึ้นไม่ว่าจะเป็นสารพาราควอตซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งยังไม่มีข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์และโต้แย้งได้อย่างเป็นรูปธรรม

เครื่องพ่นสารเคมี
เครื่องพ่นสารเคมี

นายธนัษ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดลพบุรี เป็นพื้นที่ที่นิยมใช้สารกำจัดวัชพืชพาราควอต การที่สื่อมวลชนได้พูดคุยกับเกษตรกรผู้ใช้จริงจะทำให้สื่อมวลชนได้ข้อมูลที่แท้จริงจากเกษตรกร เพื่อสะท้อนภาพความเป็นจริงในภาคการเกษตรของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิต เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยภาคการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจ และพัฒนาการประกอบวิชาชีพเกษตรกรรม รวมถึงการนำเสนอข้อมูลที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ปลอดภัย โดยศึกษาถึงผลกระทบหากมีการยกเลิกสารเคมีทางการเกษตรที่จำเป็นบางชนิด ซึ่งไมใช่แค่เฉพาะเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเท่านั้น ภาคธุรกิจทางการเกษตรทั้งหมดของประเทศก็จะได้รับผลกระทบด้วย

คุณบุญชู จันทรบุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พูดถึงการแบนพาราควอต สารกำจัดวัชพืช ที่นิยมของชาวบ้าน
คุณบุญชู จันทรบุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พูดถึงการแบนพาราควอต สารกำจัดวัชพืช ที่นิยมของชาวบ้าน

หมายเหตุ-เกษตรก้าวไกล : ตามที่กระทรวงสาธารณสุข จะประกาศห้ามใช้ “พาราควอต” สารเคมีปราบวัชพืช ทำให้มีความคิดเห็นที่หลากหลาย ทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ดังเช่นข่าวที่นำมาเสนอนี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated