สมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม ณ กรมประมง ขอความอนุเคราะห์จากท่านอธิบดีกรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ หารือความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช
สมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม ณ กรมประมง ขอความอนุเคราะห์จากท่านอธิบดีกรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ หารือความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช
อธิบดีกรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ หารือความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช
อธิบดีกรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ หารือความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายประทีป มายิ้ม และคณะ ในนามสมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม ณ กรมประมง ขอความอนุเคราะห์จากท่านอธิบดีกรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ หารือความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช เนื่องจากความไม่ชัดเจนในข้อกฏหมายบางประการ ที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายกุ้งเครย์ฟิชเพื่อการบริโภคและการเลี้ยงสวยงาม ในการนีงสมาคมฯ ขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมประมง และ ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนกุล (ดร.น้อย) ที่ได้ให้โอกาสสมาคมฯ เป็นตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชทั่วประเทศที่จะได้มีโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ นำรายได้เข้าสู่ประเทศ อันเกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

จดหมายจากสมาคมการค้ากุ้งก้ามแดงถึงกรมประมง
จดหมายจากสมาคมการค้ากุ้งก้ามแดงถึงกรมประมง

ผลจากการประชุมในครั้งนี้ ท่านอธิบดีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ถึงความเดือดร้อน จึงได้สั่งการให้มีการแก้ไขประกาศกรมประมงบางข้อบางประการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร ผู้ค้าขาย และผู้บริโภค ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ และเป็นการส่งเสริมการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชต่อไป

ประชุม หารือความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช ณ กรมประมง
ประชุม หารือความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช ณ กรมประมง
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated