เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ กองงาน “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ โครงการตามพระดำริในพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับพันธมิตร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่ ที่ปรึกษา กองงาน “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 (นพค. 34) จังหวัดพิษณุโลก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “เกษตรหนึ่งใจ ผสาน นทพ. พอเพียง” เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันสืบสานแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้ยั่งยืนอยู่คู่กับประเทศไทยตราบนานเท่านาน

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แนะแนวทางการทำเกษรผสมผสานให้แก่กำลังพลของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แนะแนวทางการทำเกษรผสมผสานให้แก่กำลังพลของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักการดำรงชีวิตให้เกิดการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส แนะแนวทางการทำเกษตรผสมผสาน ให้แก่กำลังพลของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ นักรบสีน้ำเงิน ผู้เป็นที่รักของประชาชน เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ซึ่งจะส่งผลดีต่อด้านเกษตรกรรม ด้านพัฒนาสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะเน้นย้ำและแนะนำแก่นแท้ของแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติจริง

ในโอกาสดังกล่าว ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ กองงาน “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ได้เปิดตัวโครงการ “เกษตรหนึ่งใจ อนุรักษ์ผักพื้นบ้าน” โดยความร่วมมือกับ บริษัท บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักตรา “ศรแดง” โดย คุณอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด มอบเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านนานาชนิด สำหรับจัดทำสถานีอนุรักษ์ผักพื้นบ้านต้นแบบ แห่งแรกที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุน กองงาน “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” ในโครงการ “เกษตรหนึ่งใจ อนุรักษ์ผักพื้นบ้าน” เพื่อการจัดตั้ง “สถานีอนุรักษ์ผักพื้นบ้านตัวอย่าง” ณ ศูนย์เกษตรหนึ่งใจทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน เหตุผลที่อีสท์ เวสท์ ซีด ให้ความสนใจพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ผักพื้นบ้าน  ซึ่งอาจจะมิได้มีมูลค่าทางการตลาดสูงมากนัก เนื่องจากพันธุ์ผักพื้นบ้านที่เกษตรกรปลูกนั้นเริ่มมีปัญหาเรื่องคุณภาพและความงอกของเมล็ดพันธุ์ ทำให้เกษตรกรบางส่วนลดการปลูกพันธุ์ผักพื้นบ้าน ทั้งที่ผักพื้นบ้านหลายชนิดมีคุณค่าด้านอาหารและโภชนาการสูง รวมทั้งวัฒนธรรมการเพาะปลูกผักพื้นบ้านที่มีเฉพาะในประเทศไทย จึงถือเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ อีสท์ เวสท์ ซีด ตระหนักในเรื่องนี้ และหวังใจว่าโครงการ “เกษตรหนึ่งใจ อนุรักษ์ผักพื้นบ้าน” จะเป็นแรงกระตุ้นการเพาะปลูกและอนุรักษ์สายพันธุ์ผักพื้นบ้านให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตราบนานเท่านาน

รศ.ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ (คนขวา) พาเยี่ยมชมผักพื้นบ้านที่เกษตรกรปลูก
รศ.ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ (คนขวา) ทักทายพูดคุยกับเกษตรกรที่เข้าร่วม

รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ กองงาน “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ขอเชิญชวนชุมชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของศูนย์เกษตรหนึ่งใจ อาทิ โครงการ “เกษตรหนึ่งใจ ให้พี่เลี้ยง” เป็นโครงการที่ขอเชิญชวนผู้มีความพร้อม สมัครเป็นพี่เลี้ยงและสถานที่ศึกษาดูงาน โครงการ “เกษตรหนึ่งใจ อนุรักษ์ผักพื้นบ้าน” เป็นโครงการที่ร่วมกันอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทยและต่อยอดผักพื้นถิ่นในภาคต่างๆ นอกจากโครงการสำหรับผู้ใหญ่ที่กล่าวมาแล้ว เรากำลังจะเปิดตัวโครงการการสำหรับเยาวชน ได้แก่โครงการ “เกษตรหนึ่งใจ จุดประกายให้เยาวชน อนุรักษ์ผักพื้นบ้าน” เป็นโครงการที่จะปลูกฝังให้เยาวชน น้อมนำแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักการดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะเริ่มจากการปลูกผักพื้นบ้าน เพื่อเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถนำไปขายหลังเหลือจาการบริโภค

นอกจากนี้ยังปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ร่วมกันอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทย ซึ่งโครงการ “เกษตรหนึ่งใจ จุดประกายให้เยาวชน อนุรักษ์ผักพื้นบ้าน” นอกจากจะเป็นความร่วมมือจาก บริษัท บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด แล้ว ยังได้รับความร่วมมือจาก คุณพรศักดิ์ พงศาปาน หรือ “ลุงพร สอนอาชีพ” แบรนด์แอมบาสเดอร์ผักพื้นบ้าน ที่จะช่วยต่อยอดการสร้างอาชีพและการตลาด เพื่อจุดประกายการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงให้แก่เยาวชนต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) สำนักงานศูนย์เกษตรหนึ่งใจ กองงาน “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทรศัพท์ 083 559 8448 (หมายเลขเจ้าหน้าที่กองงานฯ) อีเมล์ molku@ku.ac.th ไลน์ไอดี microku หรือ ajmaew

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated