“ต้องแก้ราคายางภายใน 10 วัน” สภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางฯ ยื่นคำขาด!
แถลงการณ์ สภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.)

แถลงการณ์ สภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) 9 มิถุนายน 2560 จากปัญหาวิกฤตราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางอย่างแสนสาหัส รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ภาวะหนี้สินในครัวเรือนของเกษตรกรชาวสวนยางฯเพิ่มสูงขึ้น คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางตกต่ำ อีกทั้งการดำเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่ผ่านมาไร้ซึ่งประสิทธิภาพ ขาดความรับผิดชอบต่อเกษตรกรชาวสวน  และเลือกปฏิบัติทำให้เกษตรกรชาวสวนยางไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันขัดต่อเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลเพื่อเพิ่มการใช้ยางในประเทศ ซึ่งจะทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้น ก็ไม่ได้มีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางจากทั้งประเทศได้ประชุมกันและมีมติดังต่อไปนี้

  1. จัดตั้งสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย(สคยท.) โดยมีสมาชิกในทุกจังหวัดที่มียางพารา ซึ่งครอบคลุมไปยังเกษตรกรชาวสวนยางฯที่มีเอกสารสิทธิ์ เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และคนกรีด พร้อมมีมติแต่งตั้ง นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ เป็นประธานสภาฯ และนายสุนทร รักษ์รงค์ เป็นเลขาธิการสภาฯ ทำหน้าที่ชั่วคราว
  2. เรียกร้องให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ดำเนินการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำภายใน 10 วัน
  3. เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการตามนโยบายเพื่อเพิ่มการใช้ยางในประเทศอย่างเร่งด่วน และจริงจัง
  4. ในวันที่ 20 มิ.ย. 2560 สมาชิกสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยจากทั่วประเทศ จะเดินทางมาเพื่อติดตามการดำเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย และยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูปการยางแห่งประเทศไทย
  • นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย
  • นายสุนทร รักษ์รงค์ เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated