ฝนหลวงฯ ถ่ายทอดความรู้-เทคโนโลยี…เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่เกษตรกร
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เป็นประธานเปิดวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดู การผลิตใหม่ ปี 2560

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เป็นประธานเปิดวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดู การผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร และสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผ่านศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตรมอบของที่ระลึก

นายสุรสีห์ กล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อวางแผนในการปฏิบัติการฝนหลวง และให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อนที่มีปริมาณน้ำ อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ การปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ขอรับบริการฝนหลวงในภาวะฝนทิ้งช่วง เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่และพื้นที่การเกษตรอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้ แก่เกษตรกรเรื่องการขอรับบริการฝนหลวงจากช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่องทางการแจ้งข้อมูลผ่านอาสาสมัคร ฝนหลวงในพื้นที่ แอพพลิเคชั่นฝนหลวงพลัส เว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊กของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ และเข้าใจถึงภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ  การบินเกษตร ตรวจเยี่ยมและสาธิต
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร ตรวจเยี่ยมและสาธิต

อย่างไรก็ตาม สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปกติ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยจากการปฏิบัติการ ฝนหลวง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 4 เที่ยวบิน 5:05 ชั่วโมงบิน ใช้สารฝนหลวงจำนวน 4.8 ตัน พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่เขื่อนลำตะคอง มีปริมาณ ฝนตกวัดได้ 22.8 มิลลิเมตร และมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน จำนวน 1.8 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมอีกด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated