นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะปล่อยแตนเบียนที่สวนมะพร้ว จ.ราชบุรี
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะปล่อยแตนเบียนที่สวนมะพร้าว จ.ราชบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตร แจงผลการดำเนินการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ ศัตรูสำคัญของมะพร้าวมั่นใจ ศัตรูมะพร้าวเราเอาอยู่ เป็นไปตามขั้นตอนการกำจัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้การทำงานอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้

กรมส่งเสริมการเกษตร ตระหนักถึงสถานการณ์ความรุนแรงของหนอนหัวดำ จึงได้ดำเนินการป้องกันและกำจัดเพื่อควบคุมอย่างเข้มข้นมาโดยตลอด สำหรับปีนี้ช่วงที่ผ่านมา เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและกำจัดอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลักการกำจัดหนอนหัวดำในมะพร้าว

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า พื้นที่ปลูกมะพร้าวของประเทศไทย มี 29  จังหวัด พื้นที่  1,113,590 ไร่ พบการระบาดของหนอนหัวดำ ณ วันที่ 15 พค 60 จำนวน 109,409 ไร่ คิดเป็น 9% ที่เป็นจุดไข่แดงของการระบาดมาก โดยใช้มาตรการ 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการในการสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วม มาตรการจัดการศัตรูพืชผสมผสาน มาตรการทางกฎหมาย มาตรการเฝ้าระวังและสำรวจ  และมาตรการสร้างสวนใหม่และการปลูกพืชหลากหลาย  ในพื้นที่ที่พบการระบาดมาก โดนกรมฯได้จัดสัปดาห์รณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ เกษตรกรเจ้าของสวน ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจวิธีการป้องกันและกำจัดอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการสำรวจและกำจัดอย่างจริงจัง

สวนมะพร้าว พื้นที่ 30 ไร่ ที่ดำเนินการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ
สวนมะพร้าว พื้นที่ 30 ไร่ ที่ดำเนินการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ

สำหรับการกำจัด ในระยะเร่งด่วน กรมฯได้ดำเนินการให้ความรู้เกษตรกรในการตัดทางใบมะพร้าวและเผาทำลาย เพื่อตัดวงจรการระบาดของหนอนหัวดำทำให้ลดและควบคุมการระบาดไปได้ในระดับหนึ่ง การผลิตแตนเบียน ศัตรูสำคัญของหนอนหัวดำมะพร้าว เป็นวิธีการควบคุมและกำจัดที่สำคัญ ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการให้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทั่วประเทศ ผลิตและขยายพันธ์ ดำเนินการครบทุกพื้นที่แล้ว โดยดำเนินการปล่อยไปแล้ว 31.4 ล้านตัว ในอัตราไร่ละ 200 ตัว ต่อเนื่อง 8 เดือน จะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2561 รวมแตนเบียนที่จะปล่อยทั้งสิ้นราว 286 ล้านตัว พบว่าวิธีการทั้งสองเห็นผลดี เช่น ในพื้นที่ ศพก อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

แตนเบียนที่ใช้ดำเนินการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ
แตนเบียนที่ใช้ดำเนินการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ

ทั้งนี้การดำเนินการในการซื้อสารเคมีฉีดเข้าลำต้น เพื่อทำลายให้สิ้นซาก ได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดด้วยการจ้างโดยวิธี e-biding  ซึ่งเป็นไปตามแผนการกำจัดที่ร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร ในขณะเดียวกัน ได้ดำเนินการรับสมัครและอบรมเกษตรกร เตรียมฉีดสารเข้าลำต้น เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมดำเนินการในทุกพื้นที่เป้าหมาย

สำหรับการป้องกัน อื่นๆ เช่น การดำเนินการสร้างสวนใหม่ทดแทนสวนเก่า กรมฯได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกษตรจัดการสวนให้ถูกต้อง หากพบการระบาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรทันที หรือติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated