นครปฐมโมเดล
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "นครปฐม : โมเดล"

จังหวัดนครปฐมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “นครปฐม : โมเดล” การส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพครบวงจร (ขนมจีนแปลงใหญ่) ปี 2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องหงษ์เหิร ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ โดยนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ นายนุวัตร แพงเรือน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดพิธีลงนามฯ

บันทึกข้อตกลงฯนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความร่วมมือในการยกระดับราคาข้าวเปลือกตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
บันทึกข้อตกลงฯนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความร่วมมือในการยกระดับราคาข้าวเปลือกตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

บันทึกข้อตกลงฯนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความร่วมมือในการยกระดับราคาข้าวเปลือกตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยความร่วมมือระหว่าง 3 ฝ่าย ประกอบไปด้วย 1) ภาครัฐ ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ผู้แทนส่วนราชการสักกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  2) ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท โรงสีโชคถาวร จำกัด และผู้ประกอบการโรงงานขนมจีนทัพหลวง  3) สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ (ข้าว) ตำบลบางปลา ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โครงการ "นครปฐม : โมเดล" การส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพครบวงจร (ขนมจีนแปลงใหญ่) ปี 2560
โครงการ “นครปฐม : โมเดล” การส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพครบวงจร (ขนมจีนแปลงใหญ่) ปี 2560

อนึ่ง “ขนมจีนแปลงใหญ่” เป็นการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ โดยการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่รับรองโดยกรมการข้าว ว่าเป็นข้าวชนิดที่มีคุณลักษณะเป็นข้าวแข็ง มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ซึ่งเหมาะแก่การนำไปผลิตแปรรูปทำเป็นเส้นขนมจีน โดยพันธุ์ข้าวที่ปลูกมี 2 พันธุ์ คือ ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 และข้าวพันธุ์ กข,41 ทั้งนี้จะปลูกในโครงการนาแปลงใหญ่ ที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated