กรมปศุสัตว์ ย้ำไทยปลอดหวัดนก 100%
ผลักดันฟาร์มมาตรฐานสัตว์ปีกให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) อย่างเข้มข้น

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเดินหน้ามาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไข้หวัดนกอย่างเข้มแข็ง เน้นควบคุมระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม ติดตามสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านสกัดกั้นโรคตามแนวชายแดน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ควบคุมป้องกันโรค

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และโฆษกกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการป้องกันโรคในสัตว์ปีก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกที่เข้มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ไทยปลอดจากไข้หวัดนก 100% มาตั้งแต่ปี 2551 โดยผลักดันฟาร์มมาตรฐานสัตว์ปีกให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) อย่างเข้มข้น มีการซ้อมแผนปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการค้นหาสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติและรายงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทุกวัน ขณะเดียวกันยังมีการติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารโรคระบาดในสัตว์ปีกจากทั่วโลกอย่างใกล้ชิด ทำให้ทราบสถานการณ์ของโรคจะได้หามาตรการป้องกันรับมือโรคดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

จากความสำเร็จของไทยตลอดเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดนกมากมาย ทั้งการควบคุมป้องกันโรค การพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกเข้าสู่ฟาร์มมาตรฐาน การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเมียนมา ในระดับทวิภาคี

“ไทยร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก กับเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางวิชาการร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การปลอดโรคไข้หวัดนก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2563 ตามโรดแมปของกลุ่มประชาคมอาเซียน” น.สพ.สรวิศ กล่าว

ภาครัฐและภาคเอกชน ยกระดับการป้องกันโรคในเชิงรุกให้เข้มข้น
ภาครัฐและภาคเอกชน ยกระดับการป้องกันโรคในเชิงรุกให้เข้มข้น

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เกษตรกร และภาคเอกชน ยกระดับการป้องกันโรคในเชิงรุกให้เข้มข้น ทั้งในสัตว์ปีก คน และนกอพยพ โดยเน้นการประสานความร่วมมือและทำงานแบบบูรณาการจากทุกหน่วยงานทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด เร่งแนะนำเกษตรกรดูแลสัตว์ปีกในการป้องกันโรคสู่ฟาร์ม

“ขณะนี้สภาพอากาศแปรปรวนบ่อย ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกอ่อนแอ กรมปศุสัตว์จึงคุมเข้มมาตรการและมีการซักซ้อมแผนเฝ้าระวังโรคในทุกจังหวัด และขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกของภาคเอกชน ให้เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 3 วัน หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ โทร.096-301-1946 ด้วยมาตรการที่เข้มแข็งนี้ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าไทยปลอดไข้หวัดนกอย่างแน่นอน” โฆษกกรมปศุสัตว์ กล่าว.

มีการป้องกันโรคในสัตว์ปีก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกที่เข้มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน
มีการป้องกันโรคในสัตว์ปีก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกที่เข้มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ข้อมูล : กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก สำนักควบคุม  ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated