ด่วน! นายกตู่บุก ม.เกษตรฯ โชว์วิสัยทัศน์ เกษตร อาหาร สู่ไทยแลนด์ 4.0
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวแสดงปาฐกถา เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ”

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวแสดงปาฐกถา เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ” ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต และเกษตรกร จำนวนประมาณ 1,200 คน พร้อมกับชมนิทรรศการนวัตกรรม “เกษตรศาสตร์รวมพลังขับเคลื่อนThailand 4.0”  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การจัดปาฐกถาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเกษตรกร จะได้นำความรู้ความเข้าใจในนโยบาย Thailand 4.0 การสร้างนวัตกรรมใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ มาบูรณาการกับศาสตร์แห่งแผ่นดิน และร่วมกันนำเสนอทิศทางการปรับเปลี่ยนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งของไทยและของโลก ขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ต่อไป

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด : สำรองที่นั่งได้ที่งานประชาสัมพันธ์ มก. โทร. 02-9428181–3

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated