สวก. จับมือ 10 หน่วยงาน โชว์ “นวัตกรรมเกษตร” สู่ ไทยแลนด์ 4.0
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. แถลงข่าว จัดงาน “การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตรสู่ ไทยแลนด์ 4.0” โดยภายในงานจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ” ร่วมกับ 10 หน่วยงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยทุน สวก. ที่มีผลงานดีเด่น รวม 20 รางวัล

วันนี้ ( 3 มีนาคม 2560 ) ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตร สู่ ไทยแลนด์ 4.0” ร่วมด้วย นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องค์การมหาชน) โดยกำหนดจัดงาน ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องบอลรูมซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” โดยเน้นการพัฒนาสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ นวัตกรรม ที่มีเป้าหมายในการเติมเต็มการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และการวิจัยพัฒนาต่อยอดใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหนึ่งในนั้น คือ กลุ่มเทคโนโลยีเกษตรและชีวภาพ ซึ่งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรแก่นักวิจัยได้ “นวัตกรรม” ที่สามารถนำไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติอย่างกว้างขวาง ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จึงได้กำหนดจัดงาน “การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตร สู่ ไทยแลนด์ 4.0” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตรให้ภาคเอกชนหันมาใช้เทคโนโลยีจากงานนวัตกรรมของนักวิจัยไทยให้มากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของ สวก.
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของ สวก.

“เป็นที่ทราบกันดีว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานตาม “ยุทธศาสตร์ A4” ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรเข้าสู่การเป็น “ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีรายได้มั่นคงขึ้น ฉะนั้น ผลงานวิจัยต่างๆ ที่ สวก. ได้ให้การสนับสนุน จึงนับว่ามีส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาลด้วย” ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าว

ผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้
ผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้

ด้าน นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ได้กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานว่า ใน งานดังกล่าว ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1. การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใน “โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ” ระหว่าง สำนักงานพัฒนาการการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 11 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลความรู้ดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ 2. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผลงานวิจัยดีเด่น ของ สวก.” จำนวนทั้งสิ้น 20 รางวัล รวม 22 โครงการ เพื่อแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย ที่สร้างสรรค์ผลงานที่ดี มีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 3. การจัดแสดงนิทรรศการผลงาน และผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการ “ไทยแลนด์ 4.0” นิทรรศการ “ฐานข้อมูลงานวิจัย” นิทรรศการการเป็นองค์การ “Smart Service Smart Officer” นิทรรศการผลงานวิจัยจากนักวิจัยทั้ง 20 ท่าน งานวิจัยที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว รวมทั้งนิทรรศการงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“การจัดงาน “การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตร สู่ ไทยแลนด์ 4.0” ในครั้งนี้ นอกจากจะมุ่งเสริมสร้างระบบการวิจัยการเกษตรของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของไทยแล้ว กระทรวงเกษตรฯ โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ยังต้องการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการ ในการเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการแบบเชิงรุก ซึ่งกลไกทั้งหมดนี้จะช่วยขับเคลื่อนให้ภาคเกษตรเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กล่าวในตอนท้าย

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated