เครือเบทาโกร จัดงานเกษตรแฟร์ “๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง”
งานเกษตรแฟร์ “๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง”

เมื่อเร็วๆ นี้นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ “๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง” ณ ป่าสักฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดโดย อำเภอชัยบาดาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาลทั้ง 17 แห่ง ร่วมกับเครือเบทาโกร และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ภายในงานกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การจัดแสดงนวัตกรรมและนิทรรศการทางด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา การตรวจและรักษาโรคโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้าน การเสวนาเชิงวิชาการ การจำหน่ายสินค้า ผักผลไม้เกษตรอินทรีย์และสินค้า O-TOP ของชุมชน การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การประกวดวาดภาพและการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ของเด็กนักเรียน

งานเกษตรแฟร์ “๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง”
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร กล่าวว่า เบทาโกรถือเป็นอีกหนึ่งภาคเอกชนที่มีฐานการผลิตอยู่ในจังหวัดลพบุรี ยินดีให้ความร่วมมือกับการจัดงานครั้งนี้ เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อชุมชน โดยกิจกรรมภายในงานครอบคลุมวิถีเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบองค์รวม 5 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ “ช่องสาริกา โมเดล” แนวคิดในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนของเครือเบทาโกร ที่ได้นำเครื่องมือการจัดการด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity Management) เข้าไปช่วยชาวบ้านให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในรูปแบบ Holistic – Area Based Community Development ชุมชนต้นแบบ (ชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี) อาชีพดี สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมดี โดยมีความรู้คู่คุณธรรม และแก้ไขปัญหาความยากจน โดยให้ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็นพื้นที่ต้นแบบ มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงการพัฒนาแบบบูรณาการทั้ง 5 ด้าน สร้างกลไกการขับเคลื่อนในการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดผลที่แท้จริงต่อคนในชุมชน และสามารถนำแนวคิดนี้ขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้

งานเกษตรแฟร์ “๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง”
สร้างกลไกการขับเคลื่อนในการทำงานร่วมกับชุมชน

 

สำหรับภายในงาน เครือเบทาโกรได้เปิดให้เข้าเยี่ยมชม “ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง เครือเบทาโกรร่วมแบ่งปัน” ซึ่งประกอบด้วยฐานกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ บูธนิทรรศการ “ตามรอยพ่อ” จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเบทาโกรในราคาพิเศษ และกิจกรรมแข่งขันปั่นจักรยาน BETAGRO BIKE TOURNAMENT

เกษตรแฟร์ “๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง”
กิจกรรมแข่งขันปั่นจักรยาน BETAGRO BIKE TOURNAMENT
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated