สมาชิก สสอค. ร่วมพิธีเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อเร็วๆนี้
สมาชิก สสอค. ร่วมพิธีเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อเร็วๆนี้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) จัดงานพิธีเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายกสมาคม สสอค. นายอุทัย ศรีเทพ ร่วมกับคณะกรรมการของสมาคม, พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ปธ.ชสอ. นายสุรศักดิ์ ยศปัญญา ผจก.สมาคม สสอค. และสมาคมทั้ง 6 สมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดการใช้งานระบบ Educument และตัวแทนจากสมาคมทั้ง 7 สมาคม และคณะเจ้าหน้าที่จาก สสอค. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานฯ ชสอ. รับตำแหน่งประธานคนใหม่ ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคม สสอค.
นายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคม สสอค.

 

นายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคม สสอค. กล่าวว่า ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ INFOMA:WebFlow™ พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการบริหารงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร รองรับงานเอกสารรับเข้า-ส่งออก หนังสือเวียน ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ที่สื่อสารกันทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร ตลอดจนหนังสือที่มาจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งในแต่ละวันมีเอกสารเข้า-ออกหลายประเภทและมีปริมาณมาก มีขั้นตอนในการดำเนินงานที่ซับซ้อน ระบบสามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ให้บริการสืบค้นหนังสือหรือติดตามงานเอกสารได้อย่างรวดเร็ว สามารถทราบถึงสถานะของหนังสือ ป้องกันเอกสารสูญหายระหว่างดำเนินการ รองรับมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือ อีกิฟ(e-GIF: e-Government Interoperability Frameworks) Version2.0 สามารถบันทึกการรับ-ส่งหนังสือได้ทั้งภายในและภายนอก ผู้ใช้งานสามารถบันทึกรายละเอียดของหนังสือ เช่น เลขที่หนังสือวันที่ของหนังสือเลขที่อ้างถึง(ถ้ามี)เรื่อง/รายละเอียดจาก ถึง ความเร่งด่วน ความสำคัญเอกสาร เช่น ลับ ลับมาก ลับที่สุด โดยกำหนดตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานมีระบบในการจัดการและติดตามเอกสารครบถ้วน สามารถกำหนดให้เอกสารที่เลือกเป็นเอกสารที่ต้องติดตามและมีเมนูติดตามเอกสารได้โดยสะดวก

นายสุรศักดิ์ ยศปัญญา ผจก.สมาคมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบดังกล่าวสามารถส่งเอกสารไปยังโครงสร้างจริงขององค์กรได้ โดยสามารถเลือกประเภทการส่งเอกสารได้ 2 แบบ คือเป็นการส่งแบบส่งเอกสารต้นฉบับหรือการส่งแบบไม่ต้องรอเอกสารต้นฉบับได้ นอกจากนี้ในส่วนของการเชื่อมโยงยังสามารถส่งเอกสารจากระบบไปยังส่วนงานอื่นผ่านมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล (e-GIF: และสามารถพิมพ์รายงานสถิติและ KPI ได้ เช่น รายงานสถิติการสร้างเอกสาร สถิติสถานะเอกสาร สถิติการดำเนินงานเอกสาร สถิติการรับ-ส่งเอกสาร รายงานการรับ-ส่งเอกสาร ระยะเวลาการดำเนินงานเอกสาร และ รายงานเชิงวิเคราะห์ สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ เช่น ทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่งภายใน ทะเบียนหนังสือส่งออกภายนอก หนังสือส่งออกเพื่อเซ็นรับ รายงานตามประเภทเอกสาร และหนังสือคำสั่งการ โดยให้เครื่องแม่ข่ายทำการติดตั้งโปรแกรมภายใต้ Web Server ที่ติดตั้ง MS Windows 2012 Server, MS Windows 2008 R2 Server,MS Windows 2003 Server โดยทำงานผ่านระบบ IIS (Internet Information Server) และติดตั้งระบบฐานข้อมูล (RDBMS) ได้แก่ MS SQL Server 2014, MS SQL Server 2012, MS SQL Server 2008 R2, MS SQL Server 2005 ผ่านมาตรฐาน ODBC และทำงานภายใต้มาตรฐานชนิด Active Server Pages (ASP) และเครื่องลูกข่ายทำการติดตั้งโปรแกรม Web Browser เพื่อใช้ในการใช้งานระบบ ได้แก่ MS Internet Explorer 8.0 ขึ้นไป สำหรับระบบปฏิบัติการที่แนะนำ ควรเป็นMS Windows XP ขึ้นไป เช่น Vista,7, 8, 8.1, 10 เป็นต้น และใช้งานควบคู่กับ INFOMA:WEBSCAN™ ในการสแกนเอกสารเข้าสู่ระบบโดยตรง เท่านี้ก็จะสามารถบริหารงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรได้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated