รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าอบรม
ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าอบรม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ the 2nd International Training Workshop Post-harvest Management Technology for Horticultural Crops  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 28 มิถุนายน 2559  ณ โรงแรม  เคยู โฮม  โดยกรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมฯ ร่วมกับ World Vegetable Center (AVRDC) , Rural Development Administration (RDA) และ Asian Food & Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) และได้รับการร่วมมือในการจัดอบรมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดการอบรม เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ระหว่างนั่งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มความขีดความสามารถด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ อาทิ เทคโนโลยีสำหรับการเก็บรักษาเพื่อยืดอายุผลผลิต โดยการแปรรูปเบื้องต้น เช่นการตัดตกแต่ง ( fresh cut fruit) และการอบแห้ง  เทคโนโลยีการจัดการโรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว การประเมินคุณภาพการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) นอกนี้ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศที่มีกรอบความร่วมมือกับ AFACI ได้แก่ บังคลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย  คีร์กีซสถาน  ลาว มองโกเลีย เนปาล ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated