เชิญสัมมนา...ถั่วเขียว พันธุ์ที่ตลาดต้องการ และแปรรูปสร้างอาชีพอย่างไรได้บ้าง?
ถั่วเขียว พืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามองเวลานี้

ถั่วเขียวเป็นพืชทางเลือกหนึ่ง ทีเหมาะสมจะปลูกในภาวะน้ำแล้ง เพราะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย แต่จะมีพันธุ์ไหนที่เหมาะสมกับการปลูกในเชิงเศรษฐกิจ

คำตอบก็คือ ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาขึ้น คือ KUML#1-6 เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับการปลูกในฤดูแล้ง ขนาดเมล็ดโต ต้านทานต่อโรคใบจุด โรคราแป้ง ซึ่งจะเป็นพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกได้ต่อไป รวมทั้งยังมีชั้นพันธุ์ขยายที่กรมวิชาการเกษตรส่งเสริมพันธุ์ถั่วเขียวผิวมันและผิวดำอีกด้วย

ปัจจุบันปริมาณการผลิตถั่วเขียวยังไม่เพียงพอกับความต้องการในประเทศ และเมื่อพิจารณาการส่งออกถั่วเขียวและผลิตภัณฑ์ โดยการส่งออกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคอุตสาหกรรม การแปรรูป การเพาะถั่วงอก อุตสาหกรรรมวุ้นเส้น แป้งถั่วเขียว เป็นต้น

จากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และจังหวัดนครปฐม จึงได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “รู้จักพันธุ์ถั่วเขียว:
ที่ตลาดต้องการ”
ให้แก่เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ถั่วเขียว การบริหารจัดการผลผลิตถั่วเขียวให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด รวมทั้งแก้ปัญหาผลผลิตถั่วเขียวที่ไม่เพียงพอกับความต้องการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของถั่วเขียว ซึ่งจะผลักดันให้ถั่วเขียวและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่สามารถขยายการส่งออกได้มากขึ้นในอนาคต

การสัมมนาจะมีขึ้น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ  ห้องหงษ์เหิร ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สัมมนา ถั่วเขียว
ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่

กำหนดการสัมมนาถั่วเขียว

07.30 – 08.45 น.           ลงทะเบียน

08.45 – 09.15 น.           บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการให้บริการวิชาการของวิทยาเขตกำแพงแสน

                                   โดย รองศาสตราจารย์ตฤณ  แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขต                                                กำแพงแสน

09.15 – 10.30 น.           บรรยาย เรื่อง รู้จักถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                    โดย ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

10.30 – 12.00 น.            บรรยาย เรื่อง รู้จักถั่วเขียวพันธุ์ส่งเสริมของกรมวิชาการเกษตร

                                     โดย นางสุมนา งามผ่องใส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร

12.00 – 13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.           อภิปราย เรื่อง ถั่วเขียวคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด

                                    เรื่อง เพาะถั่วงอกกินเอง ได้ผักปลอดภัยทำง่ายนิดเดียว

                                    โดย รองศาสตราจารย์มนตรี  ค้ำชู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                    เรื่อง ถั่วงอกปลอดภัยต้องใช้ถั่วเขียวคุณภาพดี

                                    โดย  นายวันทัสน์  รติขจรพันธุ์

                                    เรื่อง แป้งถั่วเขียวไทย ไปไกลทั่วโลก

                                    โดย  บริษัท สิทธินันท์ จำกัด

                                    เรื่อง สารเคมี ใช้ให้ดีจะมีกำไร

                                   โดย  นายบริรักษ์ธนา  บุญลือพันธ์ภากร ประธานกรรมการบริษัทเกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด

                                    ดำเนินรายการ โดย นายเพิ่ม  สุรักษา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม            

                                    สรุปผลและแผนการจัดสัมมนาครั้งต่อไป

                                   โดย นายเพิ่ม  สุรักษา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม                                                                  กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมสัมมนาฟรี…ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ http://goo.gl/forms/xUAb8pK1DX  สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 081-9951479 (คุณวารีภรณ์)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated