ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นิสิต ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา 2 เมษายน 2559 พิธีจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคาสารนิเทศ 50 ปี

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก. เปิดกรวยกระทงดอกไม้...เริ่มพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก. เปิดกรวยกระทงดอกไม้…เริ่มพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสมอมา และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับ ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ พระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยในทุก ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิชาวไทยตลอดมา

โดยมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายพุ่มดอกไม้สด ของคณะผู้บริหาร และผู้แทนคณะ สำนัก สถาบัน จากนั้นเป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก.  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และถวายพุ่มดอกไม้สด กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วงดนตรี KU Wind Symphony โดยนิสิตภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ บรรเลงเพลงมหาชัย

(ข่าวโดย : ยุพดี  คล้ายรัศมี / ประชาสัมพันธ์ มก.)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated