People plant rice on a paddy field on the outside Phnom Penh August 10, 2014. REUTERS/Samrang Pring (CAMBODIA - Tags: AGRICULTURE)

“นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำสัญญาข้อตกลงกับบริษัทเพื่อส่งออกข้าวของเราไปยังตลาดต่างประเทศรายใหญ่”

ประธานสหกรณ์การพัฒนามาตรฐานชีวิต หนึ่งในสมาคมข้าว 8 ราย ที่ลงนามข้อตกลงส่งออกข้าวไปต่าง

ประเทศ กล่าว

ทางด้านประธานบริหารบริษัท Amru Rice กล่าวว่า ชุมชนที่ลงนามข้อตกลงจะต้องผลิตข้าวให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานหลัก 3 ประการ เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงตลาดโลกได้

“ประการแรก ข้าวมากกว่า 20 % ต้องไม่แตกหัก ประการที่ 2 เมล็ดข้าวต้องมีความชื้นระหว่าง 14-24 % และประการที่ 3 ข้าวหอมมะลิจะต้องปลอดสารเคมีไม่น้อยกว่า 90 %”  ประธานบริษัทผู้ส่งออกข้าว กล่าว และให้ข้อมูลว่า EcoCert องค์กรเอกชนของยุโรปที่ออกประกาศนียบัตรรับรองผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และออแกนิก ซึ่งตั้งสำนักงานในฝรั่งเศส จะตรวจสอบข้าวส่งออกเหล่านี้

บริษัท Amru Rice วางแผนที่จะรับซื้อข้าวจากเกษตรกรใน จ.พระสีหนุในเดือน พ.ย. ในราคาที่สูงกว่าตลาด 20 %

แหล่งที่มาของข้อมูล : “เขมรรุกส่งออกข้าวหอมมะลิออแกนิกตลาดยุโรป-สหรัฐฯ.”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9570000104553

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated