วันศุกร์, มิถุนายน 21, 2024
แท็ก พิเชษฐ์ วัสธูป

แท็ก: พิเชษฐ์ วัสธูป

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรด้วยจิตอาสา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านอาสาสมัครเกษตร ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาการเกษตรและการให้บริการแก่เกษตรกรในระดับพื้นที่ ตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในรูปแบบร่วมคิด...

ข่าวที่น่าสนใจ