วันอาทิตย์, สิงหาคม 7, 2022
แท็ก นายทำนอง บุญปลูก

แท็ก: นายทำนอง บุญปลูก

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สานต่อ “โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ” มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สานต่อ “โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ” ยกระดับชีวิตเกษตรกรยั่งยืน

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งมั่นสานต่อโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ โดยเน้นให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างที่ขยายผลได้ ด้วยการทำเกษตรผสมผสานและอาชีพที่หลากหลาย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

ข่าวที่น่าสนใจ