วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
แท็ก ดินและปุ๋ย

แท็ก: ดินและปุ๋ย

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดอบรม ศดปช. ระดับประเทศ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านดินและปุ๋ยอย่างมืออาชีพ

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดอบรม ศดปช. ระดับประเทศ เพื่อพัฒนาด้านดินและปุ๋ยอย่างมืออาชีพ

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ระดับประเทศ หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านดินและปุ๋ย ปี 2566...

พด.จัดประชุมวิชาการ “ดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5” สู่…เกษตร 4.0

จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในปัจจุบัน ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติเกิดการนำไปใช้มากขึ้น โดยเฉพาะดินซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อภาคการเกษตร มีบทบาทหลักต่อการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและภูมิคุ้มกันของประเทศ ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องและขาดการดูแลรักษา โดยการขยายพื้นที่ผลิตและบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ส่งผลให้เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตพืชลดน้อยลงและต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น...

ข่าวที่น่าสนใจ