วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023
แท็ก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

แท็ก: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

“ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ที่ต้นแบบชีววิถีบ้านไทรย้อย วันนี้มีสุขกับเกษตรอินทรีย์

ชุมชนต้นแบบชีววิถีบ้านไทรย้อย หมู่ที่ 12 อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นชุมชนขยายผลที่ได้นำองค์ความรู้ ใน “โครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”...

นำเยาวชน ลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบชีววิถี กฟผ. “ชุมชนบ้านดงเรือง” อุดรธานี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดกิจกรรม "ชีววิถี อยู่ดี มีสุข" ครั้งที่ 2/2562 ณ...
ชวนเรียนรู้ศึกษาของดี “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ที่ วิทยาลัยเกษตรฯ ชุมพร

ชวนเรียนรู้ศึกษาของดี “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ที่ วิทยาลัยเกษตรฯ ชุมพร

“โครงการชีววิถี เป็นโครงการที่ กฟผ. ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อนำองค์ความรู้และชีวิภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาขยายผลให้มีการใช้กันหลากหลายบนพื้นฐานของการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติใช้ในการดำรงชีวิต ทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตลอดถึงในครัวเรือนทั่วไป” “กฟผ. ต้องการที่จะสร้างสังคมไทยให้มีการพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์และเครื่องมือหรือวัสดุที่นำเข้า  และหวังว่าในความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้การเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ...

ข่าวที่น่าสนใจ