ไทย – สิงคโปร์ แลกเปลี่ยนนโยบายที่สำคัญ พร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือภาคเกษตรระหว่างกันในอนาคต
ไทย – สิงคโปร์ ร่วมมือ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับ นายสแตนเลย์ โลว์ ปลัดกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ (Mr. Stanley Loh Permanent Secretary, Ministry of Sustainability and the Environment) โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 112 ว่า ประเด็นหารือในวันนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนนโยบายขับเคลื่อนภาคเกษตรร่วมกัน โดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ซึ่งฝ่ายสิงคโปร์มีแผนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน Singapore Green Plan 2030 เป็นวาระระดับชาติที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ส่วนฝ่ายไทยมีแนวทางการดำเนินงาน BCG Model ที่มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนภาคเกษตรกรรมให้บรรลุ 3 สูง (3 Highs)

ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency) โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพิ่มผลผลิต 2) การผลิตทางการเกษตรที่มีมาตรฐานสูง (High Standard) โดยการนำระบบการผลิตที่ยั่งยืนมาใช้เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด และ 3) อาชีพที่มีรายได้สูง (High Income) มุ่งเน้นการสร้างรายได้ด้วยการผลิตสินค้าเกษตรระดับพรีเมียมและหลากหลาย โดยเน้นคุณภาพสินค้าซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาตลาด นอกจากนี้ ฝ่ายสิงคโปร์มีความสนใจที่จะจัดทำบันทึกความเข้าใจฯ เกี่ยวกับด้านเกษตรกับฝ่ายไทยในหลายสาขา อาทิ การศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงปลากะพง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่อง Climate change และการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร (Carbon Credit) เป็นต้น

“นับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือภาคการเกษตรระหว่างกัน ซึ่งประเทศไทย
มีสินค้าที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลและปลอดภัย อาทิ สินค้าด้านพืช ประมง และปศุสัตว์
รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการทำฝนเทียม เพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน มลพิษ และหมอกควัน ฝ่ายไทยได้เตรียมความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับและพัฒนาภาคเกษตรของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
อีกด้วย” ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 10 ของไทย โดยระหว่างปี 2564-2566 ภาพรวมการค้าระหว่างไทยกับสิงคโปร์มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 598,580 ล้านบาท จำแนกเป็นมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปีละ 329,652 ล้านบาท และมูลค่า
การนำเข้าเฉลี่ยปีละ 268,928 ล้านบาท ซึ่งสินค้าส่งออกของไทยไปสิงคโปร์ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัสปรุงแต่ง เช่น แกงไก่บรรจุกระป๋อง 2) ข้าว เช่น ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ 3) น้ำตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีตอื่น ๆ 4) นมและครีม และ 5) สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated