สสท. ถก ฝ่าวิกฤตออมทรัพย์ไทย พร้อมเปิดเวทีความเท่าเทียมให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ชสอ.แถลงนโยบายและวิสัยทัศน์
สสท. ถก ฝ่าวิกฤตออมทรัพย์ไทย พร้อมเปิดเวทีความเท่าเทียมให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ชสอ.แถลงนโยบายและวิสัยทัศน์

(วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัด เสวนาฝ่าวิกฤตขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยภายใต้กฎหมายและนโยบาย ทำได้จริงหรือ? โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. เป็นประธานเปิดการเสวนาและนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวสรุป

ผู้เสวนาประกอบด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศทั้งออนไซต์และออนไลน์ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เปิดเผยว่า แนวคิดการจัดเสวนาดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคปัจจุบันมีหลายปัจจัยและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ขยายขอบเขตกว้างขวางยิ่งขึ้น เช่น การบริหารจัดการธุรกิจภายใต้บริบทกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย ที่เกี่ยวข้องส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ขัดข้องในหลายด้าน และการบริหารงานมีความซับซ้อนผันแปรไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะปัจจุบันที่มีสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี นวัตกรรม กฎหมาย และนโยบายของภาครัฐ เช่น การลดดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์เหลือ 4.75 % และกำหนดเงินคงเหลือ 30% ซึ่งไม่สามารถทำได้ทุกสหกรณ์เพราะแต่ละที่มีต้นทุนและบริบทที่แตกต่างกัน รวมไปถึงกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ต่างๆ ที่เข้มงวดมากขึ้น สันนิบาตสหกรณ์ฯ เห็นถึงถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ภาคสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องประสบ จึงกำหนดจัดการเสวนาดังกล่าว ขึ้น เพื่อเปิดเวทีให้ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ได้แสดงความคิดเห็นหาแนวทางแก้ไข และ แนวทางตั้งรับ ร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะบริหารงานสหกรณ์ต่อไปในอนาคต

ในการเสวนาดังกล่าว สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้เปิดเวทีให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) จากทุกทีมและผู้สมัครอิสระได้มีโอกาสชี้แจงวิสัยทัศน์/นโยบายการบริหาร ชสอ. เป็นเวทีกลางสร้างความเท่าเทียม เป็นการแสดง นโยบายแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้รวมถึงเปิดกว้างให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ ชสอ. ได้รับฟังรับชมผ่านการ live สด เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกผู้ที่จะเข้ามาบริหารชุมนุมสหกรณ์ออมทรพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2567 ชสอ. ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ชสอ.จำนวนทั้งสิ้น 22 คน และ เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 6 คนประกอบด้วย พล.ต.ต.น.พ.ดนุกฤต กลัมพากร ทีมพลังรักษ์สหกรณ์ (เบอร์ 15-22) , และผู้สมัครอิสระ ประกอบด้วย นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน เบอร์ 1,นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ เบอร์ 2 , นายเชิดชัย ไกรนรา เบอร์ 3, นายประพจน์ พุทธารักษ์ เบอร์ 4 และนายวีระศักดิ์ ลาภพรประเสริฐ เบอร์ 5

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated