รมว.เกษตรฯ เปิดงาน “ชาตินิยม กะพงไทย (Thai Seabass Fest)” กรมประมง พร้อม ! เป็นสื่อกลางเชื่อมเกษตรกรสู่ Modern Trade ยกระดับสินค้าปลากะพงไทย

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “ชาตินิยม กะพงไทย (Thai Seabass Fest)” วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง โดยมี นายอรรถกร ศิริลักทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมประมง ผู้ประกอบการ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวประสบกับปัญหาราคาปลากะพงขาวตกต่ำ กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยสั่งการให้กรมประมง เร่งดำเนินการแก้ไขทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และกิจกรรมวันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาปลากะพงขาว ผ่านการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าปลากะพงไทยที่มีกระบวนการผลิต ที่ได้การรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของตลาดภายในประเทศ

“ภายในงานมีการนำสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากฟาร์มที่ได้การรับรองมาตรฐาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สด สะอาด และปลอดภัยนำมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ทั้งแบบสด แช่เย็น แช่แข็ง พร้อมปรุงและพร้อมทานในราคาพิเศษ รวมทั้งปลากะพงที่ผ่านกรรมวิธีรีดเลือดแบบอิเคะ จิเมะ (Ike Jime) เพื่อรักษาคุณภาพเนื้อปลาให้ยังคงความสด ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการทำปลาดิบ มาจำหน่ายภายในงาน นอกจากนั้น ยังมีการจำหน่ายสินค้าปลากะพงขาวผ่านช่องทางออนไลน์แบบไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค และการกระตุ้นกระแสการบริโภคปลากะพงขาวของไทย และภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว และผู้แทนจาก Modern Trade ร้านค้าปลีก/ห้าง/สมาคม เพื่อเชื่อมช่องทางการตลาดระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภคโดยตรง” ร้อยเอก ธรรมนัส…กล่าว

ภายหลังการเปิดงาน ร้อยเอก ธรรมมนัส พรหมเผ่า ได้ร่วมกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหาร จากปลากะพงขาวเป็นเมนูปลากะพงราดซอส 3 รส ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ชมและทดลองชิม รวมถึง เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและการแสดงสินค้าปลากะพงขาว อาทิเช่น นิทรรศการการใช้จุลินทรีย์ ปม.1 หรือ ปม.2 กับการเลี้ยงปลากะพงขาว นิทรรศการการเพิ่มมูลค่าสินค้าปลากะพงขาว (กะพงขาว High DHA) นิทรรศการเมนูจากปลากะพงขาว นิทรรศการมาตรฐานฟาร์มปลาทะเล นิทรรศการคุณค่าทางโภชนาการปลากะพงขาว และร้านค้าต่าง ๆ ภายในงาน นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ยังได้ร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุย กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวผู้แทนจาก Modern Trade และสมาคมต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านการผลิต การตลาด และการร่วมเป็นเครือขายของทุกภาคส่วนในอนาคต

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การจัดงานในวันนี้ กรมประมงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าปลากะพงขาว ประชาชนได้บริโภคปลากะพงขาวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไร้สารตกค้างส่งตรงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ ของกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการผลิตปลากะพงขาวปลอดภัยและมีคุณภาพ ที่สำคัญ ยังเป็นการ เปิดช่องทางตลาดให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวสู่ Modern Trade โดยมีกรมประมงเป็นสื่อกลาง เพื่อขยายตลาดต่อไปในอนาคต โดยกรมประมงจะเร่งต่อยอดทั้งในเรื่องของตลาดปลากะพงขาวในประเทศ และส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งเชื่อมั่นว่าปลากะพงขาวไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้อย่างแน่นอน ทั้งในเรื่อง คุณภาพที่สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง รวมถึงรสชาติและเนื้อสัมผัส ที่เป็นเลิศในสินค้าประเภทเดียวกัน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated