กรมส่งเสริมสหกรณ์ เริ่มแล้ว!! วันนี้ Kick Off “สหกรณ์ออมดี มีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างวินัยการออมเพิ่มต่อยอดความมั่นคงในชีวิต

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัด Kick Off “สหกรณ์ออมดี มีสุข” ภายใต้โครงการสหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมสร้างวินัยการออม สร้างภูมิคุ้มกันในชีวิต คาดว่าหลังปิดโครงการมีเงินออมมากกว่า 1,700 ล้านบาท

วันนี้ (16 พ.ค.67) นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off “สหกรณ์ออมดี มีสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรกรมฯ สมาชิกสหกรณ์รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน มิวินัยทางการเงิน สามารถบริหารจัดสรรเงินออมได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความมั่นคงในชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหาร บุคลากรกรมฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ และถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังส่วนภูมิภาคที่ร่วมจัดกิจกรรม Kick Off พร้อมกันในครั้งนี้ด้วย

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับกรมในการสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อให้บุคลากร สมาชิกสหกรณ์และประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการออมที่จัดขึ้นในระดับกระทรวงและระดับกรม 

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคน ให้ช่วยเหลือตนเอง ให้มีกินมีใช้ อยู่ดีมีสุข ฝึกวินัยในการออม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะฉะนั้นในเป้าหมายของระบบสหกรณ์สุดท้าย คือการที่ให้ทุกคนอยู่ดีกินดี อยู่ดี มีสันติสุข ถ้าทุกคนมีเงินออม และมีภูมิคุ้มกัน จะสามารถนำเงินออมจากโครงการนี้ไปลงทุนในด้านอื่น ๆ ต่อไปได้ จึงอยากเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ โดยมีวิธีการออม มี 3 รูปแบบ ได้แก่ การออมโดยเปิดบัญชีใหม่กับสหกรณ์ การออมโดยใช้บัญชีเงินฝากเดิมที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ และการออมโดยการหยอดกระปุกออมสินที่กรมจัดจำหน่าย หรือนำวัสดุเหลือใช้มาจัดทำกระปุกออมสินเองก็ได้เช่นเดียวกัน” นายวิศิษฐ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม กิจกรรม “สหกรณ์ออมดี มีสุข” มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 720,010 คน ร่วมออมคนละไม่น้อยกว่า 10 บาท/วัน ตั้งเป้าหมายการออม 1,072 ล้านบาท ในเดือนกันยายน และ 1,772 ล้านบาท ในวันสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567 คาดหวังว่าการออมในครั้งนี้จะมีเงินที่เกิดขึ้นจากการออมอยู่ในระบบสหกรณ์มากกว่า 1,000 ล้านบาท และจำนวนเงินเหล่านี้จะสามารถนำมาหมุนใช้ในระบบสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือกับสมาชิกที่จำเป็นหรือเดือดร้อน

สำหรับกิจกรรม Kick Off ในวันนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กิจกรรมการตกแต่งกระปุกออมสิน การร่วมสนุกในกิจกรรมการออมต่าง ๆ เพื่อรับของรางวัล กิจกรรมแจกสติ๊กเกอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการออกบูธกิจกรรมของสหกรณ์ด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated