กรมพัฒนาที่ดิน เปิด “ศูนย์ชีวภาพชุมชนต้นแบบ” มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพทางดินผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับการเกษตรในชุมชน ตั้งเป้าขยายครอบคลุมทั่วประเทศ
กรมพัฒนาที่ดิน เปิด “ศูนย์ชีวภาพชุมชนต้นแบบ” มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพทางดินผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับการเกษตรในชุมชน ตั้งเป้าขยายครอบคลุมทั่วประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 กรมพัฒนาที่ดิน เปิด “ศูนย์ชีวภาพชุมชน” จังหวัดอุบลราชธานี สร้างต้นแบบศูนย์กลางการเรียนรู้การจัดการดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่กระบวนผลิตอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพ เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยมี นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดงาน นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุทธิดล วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดที่ดิน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินและข้าราชการในสังกัดฯ เกษตรกร หมอดินอาสา ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์ชีวภาพชุมชนต้นแบบ สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดตั้งศูนย์ชีวภาพชุมชน (Community Biological Center : CBC LDD) จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นศูนย์ศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดการใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรในระดับชุมชนท้องถิ่น เป็นต้นแบบให้เกิดความตระหนักในการสงวนรักษา การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นกลไกเชื่อมโยงระบบนิเวศ ส่งผลถึงการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตพืช สอดคล้องกับแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจชีวภาพ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการสร้างและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน นำไปประยุกต์ใช้ในการผลิต ขยาย และใช้จุลินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน รักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการอินทรียวัตถุจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เกษตรกรสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของกรมพัฒนาที่ดิน และใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการจัดตั้ง “1 จังหวัด 1 ศูนย์ชีวภาพชุมชน” ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ การจัดตั้งศูนย์ชีวภาพชุมชนแห่งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร นำไปสู่กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ได้อาหารที่มีคุณภาพ พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่ม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขอนามัยที่สมบูรณ์ เกิดความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ภายในงานมีการเสวนา “การขับเคลื่อนศูนย์ชีวภาพชุมชน กรมพัฒนาที่ดิน : เป้าหมายและความคาดหวัง” การจัดนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานเครือข่ายศูนย์ศูนย์ชีวภาพชุมชน ความเข้มแข็งของฐานรากสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การจัดการและการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ บ้านจุลินทรีย์ แหล่งพลังงานจุลินทรีย์และการกักเก็บคาร์บอนในดิน ทุกสรรพสิ่ง ต่างเกื้อกูล เกื้อหนุน ซึ่งกันและกัน (BCG Ecosystem) และสุขภาพหนึ่งเดียว One Health

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated