กรมชลฯ จัดปัจฉิมนิเทศเวทีที่ 3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดทำแผนส่งเสริมความมั่นคงด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ชุมชนต้นน้ำสาธิต 4 จังหวัดภาคเหนือ
กรมชลฯ จัดปัจฉิมนิเทศเวทีที่ 3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดทำแผนส่งเสริมความมั่นคงด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ชุมชนต้นน้ำสาธิต 4 จังหวัดภาคเหนือ

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วย นายพรมงคล ชิดชอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2 นายมหิทธิ์ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม และคณะที่ปรึกษา ร่วมเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศเวทีที่ 3 “โครงการจัดทำแผนส่งเสริมความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ในพื้นที่ชุมชนต้นน้ำสาธิต จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่” โดยมีนายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานการประชุม ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สภาเกษตรกร สื่อมวลชน และกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม

กรมชลประทานในฐานะหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดหาน้ำให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม ได้ให้ความสำคัญต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ โดยได้ดำเนินงาน “โครงการจัดทำแผนส่งเสริมความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ในพื้นที่ชุมชนต้นน้ำสาธิต จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่” โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 240 วัน พื้นที่ศึกษารวม 20 ตำบล ใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 ตำบล ในเขตอำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย จังหวัดลำพูน 1 ตำบลในเขตอำเภอลี้ จังหวัดตาก 5 ตำบล ในเขตอำเภอท่าสองยาง และอำเภอสามเงา จังหวัดเชียงใหม่ 8 ตำบล ในเขตอำเภออมก๋อย อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า

ซึ่งตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 240 วันที่ผ่านมา (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 จนถึง วันที่ 6 กรกฎาคม 2567) กรมชลประทานได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งในรูปแบบการประชุมใหญ่ และการจัดประชุมกลุ่มเล็ก เพื่อสร้างโอกาสพูดคุยกับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่อย่างทั่วถึงมากกว่า 50 เวที ทำให้สามารถรวบรวมความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือพัฒนามากถึง 610 โครงการ ครอบคลุมทั้งด้านแหล่งน้ำ การเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการคัดเลือกโครงการนำร่องจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ ฝายห้วยแม่ก้อ จังหวัดลำพูน อ่างเก็บน้ำห้วยจ๊อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม จังหวัดตาก และอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อมตอนล่าง จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งความต้องการพัฒนาทั้ง 610 โครงการจะถูกนำมาจัดทำแผนงานในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อกรมชลประทานจะได้นำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของประชาชน

สำหรับการประชุมปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้กรมชลประทาน จะนำข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของการจัดทำแผนส่งเสริมความมั่นคงทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และความต้องการต่างๆ ของประชาชนไปกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์โครงการต่อไป

ทั้งนี้หลังจากการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ ในช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. กรมชลประทาน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอแม่สะเรียง และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง จะร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาแก้มช้ำ ปลาพลวงหิน และปลามูดหน้านอ รวมถึง 50,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำยวม บริเวณกาดฮิมยวม ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ได้นำกล้าพันธุ์กาแฟเชียงใหม่ 80 จำนวน 400 ต้น มาแจกให้กับประชาชนที่สนใจและมีพื้นที่ปลูกในระดับความสูงที่เหมาะสมด้วย ซึ่งกาแฟเป็นพืชที่ต้องปลูกร่วมกับป่าไม้ ทำให้ลดการตัดไม้ทำลายป่า เป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่เดียวกัน ช่วยสร้างความหลากหลายของชีวภาพของพืชและสัตว์ รวมทั้งลดการเผาป่าซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ในเขตภาคเหนืออีกด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated