สืบเนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 และมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 วันที่ 29 มกราคม 2567 จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต่อมาได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ให้มีหน้าที่ดำเนินการสรรหาและพิจารณากลั่นกรองหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีเกษตรศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559 ลงวันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2559 แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2567 เพื่อกำหนดวิธีการสรรหาและแผนงานการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต่อมา คณะกรรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ออกประกาศ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหา อาทิ คุณสมบัติ คุณลักษณะ และลักษณะต้องห้ามของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งใช้วิธีการสมัครจากผู้สนใจ

โดยในวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้สนใจ ร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. พร้อมกับถ่ายทอดสดผ่านระบบ Nontri Live https://live.ku.ac.th/ เพื่อเปิดกว้างให้ประชาคม มก. และ ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบอีกช่องทางหนึ่ง รายละเอียดการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ http://kucouncil.ku.ac.th/news/detail/85

สำหรับคณะกรรมการสรรหา ฯ ประกอบด้วย 1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ 2. นายกฤษฎา บุณยสมิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจาย์ธารินทร์ ก้านเหลือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็น กรรมการ 4. ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ 5. นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น กรรมการ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงรบ รื่นบันเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้แทนผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน หรือผู้อำนวยการสำนัก เป็น กรรมการ 7. รองศาสตราจารย์อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ ผู้แทนผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน หรือผู้อำนวยการสำนัก เป็น กรรมการ 8. ศาสตราจารย์อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต ผู้แทนศาสตราจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย เป็น กรรมการ 9. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เป็น กรรมการ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น เลขานุการ 11. นางสุขวิมล ช่างชำนิ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated