ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสาขาและลูกค้าภาคใต้ตอนบน

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายสุนัน  พงศ์ประยูร ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของพนักงาน ธ.ก.ส. ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดปีบัญชี 2566 (1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567) ในพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน ได้แก่ สาขาท่าฉาง สาขาสุราษฎร์ธานี สาขาท่าโรงช้าง สาขาบ้านตาขุน และสาขาพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาทัปปุด จังหวัดพังงา สาขากระบี่ สาขาอ่าวลึก สาขาปลายพระยา สาขาเขาพนม สาขาคลองท่อม และสาขาเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการมานั่งเป็นผู้จัดการ ธ.ก.ส. ได้เดินทางไปเยี่ยมสาขาทั่วทุกภาคแล้วกว่า 100 สาขา

ในโอกาสนี้ ได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อสอบถามความเห็นในการใช้บริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ รวมถึงการติดตามการดำเนินงานมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล อาทิ มาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย การเตรียมจ่ายสินเชื่อชะลอข้าวในพื้นที่ภาคใต้ และการฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” พร้อมเติมสินเชื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในระหว่างการพักชำระหนี้และป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ และการไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของลูกค้า ธ.ก.ส. ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านไหนหนัง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาจัดการในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-Tourism) ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวเยี่ยมชมและเรียนรู้วิถีชุมชนเกษตรอินทรีย์ ทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน การทำขนมและอาหารพื้นบ้าน โดยนักท่องเที่ยวสามารถร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนได้ และการไปเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือนแบบปิดโดยใช้พลังงานสะอาดของเกษตรกรลูกค้า อำเภอปลาย  พระยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ มาช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตและการลดต้นทุน ควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2567

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated