กรมส่งเสริมการเกษตรดันฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตมะม่วงคุณภาพดี ส่งเสริมการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ พัฒนาเป็นผลไม้อัตลักษณ์ ก้าวสู่สินค้า GI

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า มะม่วงเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากมีรสชาติดี เป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคภายในและต่างประเทศ โดยมีพื้นที่ปลูกทั่วทั้งจังหวัดอยู่ที่ประมาณ 21,274 ไร่ และจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิต ตลอดจนการดูแลรักษาของเกษตรกรตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เน้นย้ำในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนมะม่วงพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพดี และรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตมะม่วงคุณภาพดี และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม จัดตั้งเป็นแปลงใหญ่มะม่วงตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ขึ้นในปี 2559 เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรในการผลิตสินค้า โดยใช้ตลาดนำการผลิต แก้ปัญหาให้เกษตรกรจากเดิมที่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพื้นที่ถือครองการเกษตรขนาดเล็ก การผลิตมีลักษณะต่างคนต่างทำ ทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ส่งผลต่อรายได้ ความเป็นอยู่ของเกษตรกร ตลอดจนเกษตรกรมีปัญหาด้านการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ปัจจุบันแปลงใหญ่มะม่วงตำบลบางคล้ามีสมาชิก 49 ราย พื้นที่ปลูกมะม่วง 1,081 ไร่ กระจายอยู่ตำบลต่าง ๆ ของอำเภอบางคล้า

“ผลจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของแปลงใหญ่มะม่วงตำบลบางคล้า เกษตรกรสามารถลดต้นทุนตามกิจกรรมของแผนด้วยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้ชีวภัณฑ์เพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมี และลดการดื้อยาของแมลงศัตรูมะม่วง เพิ่มผลผลิตด้วยการผลิตมะม่วงนอกฤดู พัฒนาคุณภาพ ผลักดันให้สมาชิกขอรับมาตรฐาน GAP และ GI การตลาด มีการติดต่อทำขอตกลงกับ TOP Super Market และ Makro ส่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ช่วงเดือนพฤษภาคม มีการทำการตลาดเพิ่มทำให้สามารถขายมะม่วงของกลุ่มทั้งในและนอกฤดูได้ จำนวน 80 ตัน และสามารถส่งมะม่วงโชคอนันต์ มันเดือนเก้า จำนวน 30 ตัน ส่งเข้าสู่โรงงาน และ การบริหารจัดการ สามารถปันผลให้แก่สมาชิกได้ร้อยละ 3 มีการจัดหาปัจจัยให้สมาชิกในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด มีการบริหารจัดการเครื่องจักรที่ได้จัดซื้อจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ให้แก่สมาชิกได้ยืมไปใช้  มีการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย งบประมาณของแปลงใหญ่ และยังมีการประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ และประชุมสามัญประจำปีของสมาชิกอีกด้วย” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ทั้งนี้ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้ายังมีความพิเศษได้รับคัดเลือกให้เป็นผลไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI มีความโดดเด่น คือ ผลมีสีเหลืองทอง รสชาติหอมหวาน เมล็ดลีบแบน เนื้อไม่มีเสี้ยน อีกทั้งยังสามารถเพิ่มศักยภาพในด้านผลผลิตและรสชาติยกระดับสู่มาตรฐานส่งออก ส่งผลให้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีมะม่วงสายพันธุ์อื่น ๆ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลไม้อัตลักษณ์ ได้แก่ มะม่วงขายตึก มะม่วงแรด มะม่วงเขียวเสวย ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราเตรียมนำผลผลิตมะม่วงคุณภาพเหล่านี้ไปจำหน่ายภายในงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 53 ประจำปี 2567

ผู้สนใจสามารถไปอุดหนุนมะม่วงคุณภาพจากเกษตรกร รวมทั้ง อาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป และของดีจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2567 ณ สนามโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated