กยท. ลงนาม MOU อบก. ซื้อขายคาร์บอนเครดิตในสวนยาง ตั้งเป้าเพิ่มรายได้เสริมเกษตรกร 390 ล้านบาท

ถามไถ่กันมากเกี่ยวกับการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตในสวนยางว่าจะมีไหม เกิดได้เมื่อไร “เกษตรก้าวไกล” จึงขอนำข่าวย้อนหลังที่กยท.ได้ลงนาม MOU กับ อบก. มานำเสนออีกครั้ง และได้สอบถามเพิ่มเติมจากข่าวเพื่อให้ชัดเจนต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ว่าจะซื้อขายคารบอนเครดิตในสวนยางได้จริงเมื่อไร ก็ได้ทราบว่า เรื่อง Carbon Credit จะอยู่ในส่วนงานของฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ซึ่งได้แจ้งมาว่า ต้นยางที่เข้าร่วมโครงการนำร่องระหว่าง กยท. และ อบก. นั้น กยท. ตั้งเป้าขายได้จริงใน 2-3 ปี ประมาณปี 2569-2570 และสำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย โทร. 0-2433-2222 ต่อ 260 ..ตามรายละเอียดข่าว ดังนี้

วันนี้ (13 มี.ค. 67) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต” โดยมี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมลงนามในพิธีครั้งนี้ ณ ห้องราชไมตรี อาคาร 50 ปี กยท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ มุ่งขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ พร้อมสร้างรายได้เสริมชาวสวนยาง

นายณกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งดำเนินงานสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา นอกเหนือจากการผลิตยางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา โดยสร้างแหล่งรายได้ให้กับเกษตรกร ผ่านกระบวนการซื้อ – ขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นฐานการการดูดซับก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร เพื่อบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ ตามนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ได้ในปี ค.ศ. 2065

นายณกรณ์ กล่าวถึงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ว่า ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) กยท. จึงได้ดำเนินการให้เกิดรูปธรรม โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ครั้งนี้ กับ อบก. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต เปิดโอกาสในการสร้างรายเพิ่มให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ให้สามารถนำต้นยางพาราที่อยู่ในพื้นที่สวนยางนำมาผ่านกระบวนการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตได้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมา กยท. ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตและยื่นขึ้นทะเบียนโครงการนำร่องกับ อบก. มีชาวสวนยางในพื้นที่ จ.จันทบุรี จ.เลย และ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมจำนวน 2,299 ราย โดยมีพื้นที่สวนยางที่เข้าร่วมแล้วกว่า 50,000 ไร่ โดยคาดว่าการดำเนินโครงการนำร่องในช่วง 7 ปี จะสามารถสะสมปริมาณคาร์บอนเครดิตได้กว่า 1.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) คิดเป็นมูลค่ากว่า 390 ล้านบาท ซึ่งหากเกษตรกรมีสวนยาง 1 ไร่ จะสามารถกักเก็บปริมาณคาร์บอนเครดิตได้ประมาณ 4 ตัน สร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตเฉลี่ย 1,200 บาท/ไร่ ถือเป็นรายได้เสริมที่เกษตรกรจะได้รับจากพื้นที่สวนยาง นอกเหนือจากการขายผลผลิตยางเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ กยท. พร้อมที่จะผลักดันสวนยางให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพิ่มเติมและให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดต่อไป

นายณกรณ์ กล่าวถึงการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปว่า กยท. จะร่วมกับ อบก. แลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักวิจัยและนักวิชาการเกษตรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงมาใช้ในการประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในสวนยาง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด เช่น เทคโนโลยี LiDAR อากาศยานไร้คนขับ และดาวเทียม ตลอดจนกำหนดแนวทางและกิจกรรมเพื่อยกระดับการจัดการสวนยางให้ดียิ่งขึ้น โดยการยืดอายุสวนยางด้วยวิธีการกรีดยางหน้าสูง การใช้แก๊สเอทธิลีนเร่งน้ำยาง และการกรีดยาง ด้วยระบบกรีดความถี่ต่ำ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการโค่นได้อีก 5-10 ปี และเพิ่มปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในสวนยางมากขึ้น ควบคู่ไปกับการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดทุน ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ระดับราคายางมีการปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วย

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการส่งเสริมให้เกษตรกรนำสวนยางมาซื้อขายคาร์บอนเครดิตแล้ว กยท. ยังได้วางแนวทางในการหาตลาดรองรับจากภาคเอกชนที่มีความต้องการซื้อคาร์บอนเครดิต รวมถึงสร้างความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ในการพัฒนาแพลตฟอร์มกระดานซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต รองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในอนาคต

“การดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งให้แก่เกษตรกร นอกเหนือจากการขายวัตถุดิบยางพารา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาทางภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้กับประเทศไทยต่อไป” ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated