สสท. เสริมความรู้ สหกรณ์ ใช้ Canva สร้างสรรค์สื่อ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัล
สสท. เสริมความรู้ สหกรณ์ ใช้ Canva สร้างสรรค์สื่อ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัล

(วันที่ 17 มกราคม 67) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดอบรม หลักสูตร “การสร้างสรรค์สื่อในยุคดิจิทัลด้วยโปรแกรม Canva” รุ่นที่ 1 โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุม ประธานฯ สสท. เป็นประธานในพิธีเปิด รวมถึงให้ความรู้หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ และ นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ กล่าวรายงานและต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน

ประธานฯ สสท. กล่าวว่า ปัจจุบันนี้โลกเป็นยุคของการสื่อสารที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการสื่อสารด้วยภาพ และกราฟฟิกสามารถสร้างการรับรู้และเข้าใจของผู้คนง่ายและมีประสิทธิภาพ และน่าสนใจกว่าการอ่านข้อความยาวๆ โปรแกรม Canva เป็นเครื่องมือหนึ่งในการย่อยข้อมูลซับซ้อนโดยเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นภาพที่ดึงดูดน่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ในโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลและยุคแห่งการใช้โซเชียลมีเดีย

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร “ การสร้างสรรค์สื่อในยุคดิจิทัลด้วยโปรแกรม Canva ” ภายใต้แนวคิดและวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้โปรแกรม Canvan สร้างภาพ ตกแต่ง แก้ไข ใช้งาน Infographic ในการนำเสนอด้วยภาพที่มีความสวยงาม เข้าใจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงโดยเน้นการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติ ประกอบด้วย หลักการทำงานของ Canva Program และเครื่องมือต่าง ๆ ,ขั้นตอนการสรุปย่อข้อมูลเพื่อสร้าง Infographic และ การนำเสนอด้วย Infographic / Digital สำหรับโซเชียลมีเดีย เช่น Media ใน Facebook และ Media ใน Instagram เป็นต้น

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated