รมว.ธรรมนัส ปลื้ม กรมวิชาการเกษตร ขยายผลสินค้าเกษตรปลอดภัย มูลค่าสูง 76 จังหวัด
รมว.ธรรมนัส ปลื้ม กรมวิชาการเกษตร ขยายผลสินค้าเกษตรปลอดภัย มูลค่าสูง 76 จังหวัด

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากนโยบายของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นย้ำ “ประชาชน ต้องอยู่ดีกินดี สินค้าเกษตรต้องมีมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรต้องยั่งยืน” กรมวิชาการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เป็นการถอดบทเรียนแห่งความสำเร็จการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงจากเกษตรกรต้นแบบ 76 จังหวัดทั่วประเทศ มาจัดทำเป็นคู่มือการผลิตพืชมูลค่าสูง 76 โมเดล และขยายผลให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจได้นำไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรของตนเอง ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิต ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล เป็นการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบดีเด่น ในระดับภูมิภาค 8 โมเดล และระดับประเทศ 1 โมเดล โดยจะมีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล และแถลงผลงานรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง (ระหว่าง ธันวาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567) วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ได้จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ครั้งแรก ภายใต้โครงการ “สมุทรปราการโมเดลการผลิตผักปลอดภัยสร้างรายได้สูง” ณ บางกะเจ้าฟาร์ม จ.สมุทรปราการ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่าภายในงานประกอบด้วย แปลงสาธิต การจัดนิทรรศการ The best Model ระดับเขต ซึ่งสมุทรปราการโมเดล จะเป็นการแสดงเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกรในการผลิตผักปลอดภัย และเห็ดโคนญี่ปุ่นเชื่อมโยง Zero waste สอดคล้องกับ BCG Model สร้างรายได้สูง ซึ่งเป็นโมเดลที่เป็นการผลิตผักปลอดภัย ซึ่งตนเองได้เน้นย้ำเสมอว่า ผู้บริโภคต้องได้บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ตามนโยบาย รมว เกษตร ซึ่งตนได้สั่งการให้หน่วยงานกรมวิชาการเกษตรทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางอาหาร ระหว่างรัฐ และ เอกชน ในการตรวจสอบ สารตกค้างในสินค้าเกษตรทั้งที่นำเข้าและผลิตในประเทศให้ผลผลิตทางการเกษตรของไทยปลอดภัยมากที่สุดซึ่งกรมวิชาการเกษตร ได้เชิญเครือข่าย Thai Pan มาร่วมเสวนาและจับมือขยายผลสินค้าเกษตรมูลค่าสูงปลอดภัยกับกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขยายผล ตลาดนำการวิจัย สู่ โรงพยาบาล โรงเรียน และ เรือนจำ และตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยอื่นๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีโมเดลต้นแบบในพื้นที่ภาคกลางอีก 18 โมเดล เกษตรกรต้นแบบ และเครือข่าย การเสวนา และเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติแปลงต้นแบบของเกษตรเกษตรกรที่สร้างรายได้สูง เรื่อง “การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างรายได้สูง” และฐานเรียนรู้ 5 ฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย 9 เทคโนโลยีกรม

วิชาการเกษตร เพื่อการผลิตพืชปลอดภัย การผลิดเห็ดโคนญี่ปุ่น การผลิตผักในโรงเรือน การผลิตผักในตะกร้าบนกระบะเลี้ยงไส้เดือนดิน และการจัดการขยะ ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคเกษตร และผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 500 คน ซึ่งกรมวิชาการเกษตร มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่ง ในการดำเนินโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลในเชิงประจักษ์ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเสริมศักยภาพเกษตรกร โดยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated