อธิบดีฯ วิศิษฐ์ หนุนสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด เร่งฟื้นโครงการหมูอินเตอร์ หวังช่วยสมาชิกปลดหนี้ มีเงินล้าน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนุนสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าฟื้น “โครงการหมูอินเตอร์” หนึ่งในโครงการส่งเสริมอาชีพ ช่วยสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรขุนลดต้นทุนการผลิต ควบคุมคุณภาพการเลี้ยง มีตลาดรับซื้อ และช่องทางการจำหน่ายที่แน่นอน เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้มั่นคง หวังปลดภาระหนี้สินได้ภายใน 4 ปี

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศเร่งดำเนินงานตามนโยบายของรัฐที่ต้องการให้สหกรณ์ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานราก ซึ่งได้กำหนดแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร ลดปัญหาหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรจากการลงทุนทางการเกษตรให้กับสมาชิกสหกรณ์ พร้อมส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ภายใต้นโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้าน นายชัยวิเศษ ดีสุวรรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด เปิดเผยว่า หลังเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุนในพื้นที่ อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง และอำเภอดอยหล่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ประสบปัญหาโรคระบาดในปี 2563 ทำให้เกษตรกรขาดทุนอย่างหนัก หลายรายต้องหันไปทำอาชีพอื่นเพื่อความอยู่รอด สหกรณ์ฯ จึงให้เงินทุนช่วยเหลือให้พอสามารถประกอบอาชีพต่อได้ 80 โรงเรือน จากเดิมมีโรงเรือนของเกษตรกรในโครงการ 130 โรงเรือน

“ปัจจุบันสหกรณ์ฯ พยายามผลักดันให้สมาชิกกลับเข้ามาร่วมโครงการหมูอินเตอร์อีกครั้ง รวมถึงเปิดรับสมาชิกใหม่ ล่าสุดมีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการกว่า 68 ราย 68 โรงเรือน โดยสหกรณ์ฯ ให้เงินทุนในการเลี้ยงหมู สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ซื้ออาหารหมูปลอดดอกเบี้ย 4 เดือน รวมทั้งเป็นตัวกลางประสานงานกับผู้รับซื้อภาคเอกชน บริษัท หมูอินเตอร์ กรุ๊ป และบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้จำหน่ายอาหารสุกร ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุนลดต้นทุนการผลิต และมีช่องทางการตลาดรับซื้อที่แน่นอน ทั้งยังได้องค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงสุกรให้มีคุณภาพ ตั้งแต่การเตรียมโรงเรือนให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้สุกรขุนได้น้ำหนักและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สหกรณ์ฯ รับซื้อ ซึ่งราคาหมูหน้าฟาร์ม 70 – 80 บาท/กก. เกษตรกรสามารถเลี้ยงและจำหน่ายสุกรขุนได้ 3 รอบ/ปี ต้นทุนการเลี้ยงประมาณ 4,000 บาท/ตัว หากน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัมขึ้นไป สหกรณ์ฯ จะประกันราคาการรับซื้อ เกษตรกรจะได้ราคาสุกรขุนไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท/ตัว ทำให้ผู้เลี้ยงสุกรขุนมีรายได้ที่ประมาณหลักแสนหรือหลักล้านบาทซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดจำนวนสุกรที่นำมาจำหน่ายด้วย” นายชัยวิเศษ กล่าว

ทั้งนี้ จากการส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการหมูอินเตอร์ ส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด มีผลกำไรจากโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้นกว่า 6 ล้านบาท ปี 2566 ปริมาณธุรกิจภาพรวมเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 30% ปัจจุบันสหกรณ์มีทุนดำเนินงานมากกว่า 994 ล้านบาท สหกรณ์ฯ ยังคงดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพ มุ่งสร้างรายได้ให้สมาชิก อาทิ โครงการโคอินเตอร์ โครงการข้าวครบวงจร โครงการข้าวอุตสาหกรรม ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต และอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้สมาชิกเข้ามาดำเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์มากขึ้น รวมทั้งสหกรณ์ฯ มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินการ ใช้ทรัพยากรที่มีเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สหกรณ์ฯ เป็นองค์กรที่สามารถเป็นที่พึ่งแก่มวลสมาชิกต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated