มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ พ.ศ. 2566
มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ พ.ศ. 2566

มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ พ.ศ. 2566

ด้วยมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ ในการสงเคราะห์และให้ความช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือประสบภัยพิบัติต่างๆ การมอบทุนการศึกษาและการฝึกอาชีพให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งการจัดหาสวัสดิการ สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและครอบครัว

ในการนี้ ทางคณะผู้จัดงาน รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในการที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 จำนวน 2 ถ้วย เพื่อนำไปจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ แก่สำหรับทีมผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติแก่มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้เข้าร่วมการแข่งขันรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยมีรายละเอียดการแข่งขัน ดังนี้

วันแข่งขัน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เวลาแข่งขัน รอบเช้า Shot Gun เวลา 06.30 น. รอบบ่าย Shot Gun เวลา 12.30 น.

สนาม สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ปาร์ค & กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

จำนวนทีม 80 ทีม (VIP 20 ทีม และ ทั่วไป 60 ทีม) ทีมละ 4 ท่าน

ค่าสมัคร ทีม VIP 100,000 บาท ทีมทั่วไป 50,000 บาท

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศล มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ.2566” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ โทร. 02-278-1008 ต่อ 401 ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จไปใช้ลดหย่อนภาษีฯ ได้ตามกฎหมาย

ผู้ให้สัมภาษณ์

  • นายกองเอก สมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ และคณะที่ปรึกษาการจัดการแข่งขัน
  • นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช รองประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ และคณะที่ปรึกษาการจัดการแข่งขัน
  • นายกองโท ระพินทร์ ชลพินทุ กรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ และประธานอำนวยการจัดการแข่งขันฯ
  • นายกองโท พิมล บูรณะชน กรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ และรองประธานกรรมการจัดการแข่งขันฯ
  • นายกองตรี กิดากร อังคณารักษ์ กรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ และกรรมการคณะอำนวยการ
  • นายกองตรี ดอน จิตรวงษ์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated