กระทรวงเกษตรจัดพิธีลงนาม MOU 5 ฝ่าย ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรจากแรงงานอิสราเอลสู่การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล ส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยจำนวนมาก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับมายังประเทศไทย เพื่อความปลอดภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานไทยดังกล่าว จึงได้เตรียมการรองรับแรงงานเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะผู้มีทักษะด้านการเกษตร ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ฝ่าย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย การส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรจากแรงงานอิสราเอลสู่การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้น โดยการพัฒนาแรงงานภาคการเกษตรกลุ่มนี้ให้พร้อมเข้าสู่การจ้างงานภาคอุตสาหกรรมเกษตร หรือมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ร่วมถึงยกระดับภาคการเกษตรด้วยความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญของแรงงานที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่จากรัฐอิสราเอลภายใต้ข้อจำกัดด้านดิน น้ำ สภาพอากาศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา 2 ปี มีเป้าหมายในการพัฒนาแรงงานภาคเกษตร 7,500 คน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรม “ปั้น” สู่ครูพี่เลี้ยง โดยคัดกรองแรงงานเกษตรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากอิสราเอล และมีความสามารถเป็นที่ปรึกษาฟาร์มเกษตรได้ โดยภาครัฐจะเติมเต็มด้านเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ และกำหนดหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ภายใต้โครงการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของครูพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรไทย

2) กิจกรรม “ป้อน” สู่การจ้างงานภาคอุตสาหกรรมเกษตร โดยการรวบรวมข้อมูลความรู้ ความสามารถ และทักษะของแรงงานไทยจากอิสราเอลที่ประสงค์จะเข้าสู่การจ้างงานภาคอุตสาหกรรม ส่งต่อให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรตามความสามารถและความถนัดต่อไป ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องเพิ่มเติมทักษะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะรองรับการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมเกษตรต่อไป

3) กิจกรรม “ปู” ทางอาชีพเกษตรกรรมสู่บ้านเกิด ในกลุ่มที่ไม่ประสงค์จะกลับไปรับจ้างแรงงานในอิสราเอล และประสงค์เข้าสู่อาชีพภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำและเป็นพี่เลี้ยง เพื่อร่วมวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ คน และสินค้า ตลอดห่วงโซ่การผลิต ประกอบการตัดสินใจเลือกกิจกรรมผลิตทางการเกษตร รวมถึงการให้ความรู้ในการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรประกอบการขอสินเชื่อในการประกอบอาชีพภาคการเกษตรจากสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยคาดหวังว่า แรงงานไทยจากอิสราเอลเมื่อเข้าสู่อาชีพภาคการเกษตรจะสามารถนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีแม่นยำสูง ที่ได้รับการฝึกทักษะจากอิสราเอลมาประยุกต์ใช้ในการผลิตทางการเกษตร สามารถเป็นต้นแบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลเทคโนโลยีและการบริหารจัดการฟาร์มได้ต่อไป

“การลงนามบันทึกความเข้าใจนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือของหน่วยงานภาคีในการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรจากแรงงานอิสราเอลสู่การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ และผลักดันให้เกิดการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อยกระดับภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated