กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ภารกิจเด่นปี 67 ฉลองครบรอบ 56 ปี
กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ภารกิจเด่นปี 67 ฉลองครบรอบ 56 ปี

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิด “การสัมมนาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร” ครบรอบ 56 ปี วันที่ 21 ตุลาคม 2566 โดยมี นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวแสดงความยินดีต่อการครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร และกล่าวชื่นชมถึงความทุ่มเท เสียสละของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ช่วยเหลือ ดูแล และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรทั่วประเทศมาอย่างยาวนาน ถึง 56 ปี พร้อมกล่าวถึงการดำเนินงานตามนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรว่า การขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 2 ส่วน คือ 1) ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลสำเร็จ และ 2) ขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผนวกกับภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านการนำเสนอในนิทรรศการนั้น มีความสอดคล้องกับนโยบายเป็นอย่างมาก จึงเชื่อมั่นว่ากรมส่งเสริมการเกษตร จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสำเร็จ และเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรได้อย่างแน่นอน

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 56 ปี กรมส่งเสริมการเกษตรยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งในโอกาสก้าวต่อไปที่จะขึ้นสู่ปีที่ 57 กรมส่งเสริมการเกษตร จะยังคงดำเนินภารกิจอย่างเข้มข้น โดยตั้งเป้าให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สามารถเติบโต เข้าถึงปัจจัยการผลิต และตลาดสินค้าเกษตร ด้วยการใช้งานวิจัย ข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมบูรณาการ พัฒนาองค์กร ให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้าน คน สินค้า และพื้นที่ ก่อเกิดความสุขในด้านรายได้ สร้างความสุขในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดีสู่ตลาด และพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มั่นคงและเติบโตไปพร้อมกัน โดยนำเสนอผ่านนิทรรศการ 5 ภารกิจส่งเสริมการเกษตร ภายใต้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย

นิทรรศการที่ 1: 80 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มุ่งเป้า 100 วัน 7 Flagship Projects
ดำเนินการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งสู่ความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เกษตรกรมีสุขภาพโภชนาการทางอาหารที่ดี

นิทรรศการที่ 2 การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร
ด้วยกระบวนการ และความเข้มแข็งของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผนวกเข้ากับเกษตรกรเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ กรมส่งเสริมการเกษตรจะยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกร ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร และผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร ด้วยแผนการพัฒนาหลัก 3 ด้าน คือ 1) ด้านการผลิต/แปรรูป/บริการ โดยพัฒนาให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง ปรับแนวคิดในการทำงานจากผลิตเพียงอย่างเดียวเป็นการผลิตเชิงธุรกิจที่สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ด้านการตลาด โดยการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า ระบบโลจิสติกส์ ระบบออนไลน์ และการจับคู่ธุรกิจเพื่อการค้าขายที่แน่นอน มั่นคง 3) ด้านแหล่งทุน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อการต่อยอดธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมความรู้ในการบริหารจัดการทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

นิทรรศการที่ 3: 1 อำเภอ 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย 1 อำเภอ 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ให้บรรลุตามเป้าหมาย 882 อำเภอ ภายในปี 2570 ด้วยกระบวนการพัฒนาสินค้า 4 ขั้นตอน “เกษตรกรมีฐานะมั่นคง GDP Agri Growth 5%” ดังนี้ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการนำนวัตกรรม งานวิจัย มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ ก่อเกิดผลผลิตผลตอบแทนสูงขึ้น 2) สร้างมาตรฐานสินค้า 3) แปรรูปมูลค่าสินค้าเกษตร 4) เชื่อมโยงการตลาด มุ่งสู่ตลาดเฉพาะเจาะจง

นิทรรศการที่ 4 GO Green สู่ความยั่งยืนด้วย BCG
ขับเคลื่อนนโยบาย “ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG / Carbon Credit” โดยส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และนำไปสู่การขาย Carbon Credit ในอนาคต

นิทรรศการที่ 5 ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช
จุดให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร ภายใต้นโยบาย “ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช” ดำเนินงานในระดับอำเภอผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็น Smart Office ในการบริการเกษตรกร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องและบันทึกข้อมูลการขอรับบริการลงระบบสารสนเทศ มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นการบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบริการประชาชนแบบ One Stop Service

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลสำเร็จของกรมส่งเสริมการเกษตรในปีที่ผ่านมา ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 ด้วยผลการดำเนินการเป็นเลิศ 25 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลระดับดีเด่น 9 รางวัล และรางวัลระดับดี 16 รางวัล ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจ ของทุกหน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในพื้นที่ ที่ดำเนินการตามระบบส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated