กฟก.จัด Kick off นับถอยหลังเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ

สำนักงาน กฟก. จัดกิจกรรม Kick off นับถอยหลังการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 พร้อมสาธิตการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 พ.ย.นี้ ด้านเลขาธิการ ยืนยันพร้อมเต็มที่ในการจัดการเลือกตั้ง คาดมีเกษตรกรสมาชิกออกมาใช้สิทธิจำนวนมาก เนื่องจากมีประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเกษตรกรมีความตื่นตัวสูง

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กรุงเทพฯ นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off นับถอยหลังการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กฟก. เกษตรกรสมาชิก และสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนมาก

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมและการรณรงค์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 20 คน แทนชุดเก่าที่ครบวาระไปเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 โดยมีสัดส่วนผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 1 ท้องที่จังหวัดในภาคเหนือ จำนวน 5 คน ภูมิภาคที่ 2 ท้องที่จังหวัดในภาคกลาง จำนวน 4 คน ภูมิภาคที่ 3 ท้องที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 คน และภูมิภาคที่ 4 ท้องที่จังหวัดในภาคใต้ จำนวน 4 คน โดยมีการเปิดรับสมัครไปแล้วระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมามีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรกว่า 100 คน

เลขาธิการกฟก. กล่าวว่าเพื่อให้เกษตรกรสมาชิกที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งและสื่อมวลชนได้เห็นภาพและเข้าใจตรงกันในการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จึงมีการจำลองหรือสาธิตการเลือกตั้งเสมือนจริง ตั้งแต่การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง การกาบัตรเลือกตั้ง การหย่อนบัตรเลือกตั้ง การวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียของกรรมการประจำหน่วย การนับคะแนนและการประกาศผลเลือกตั้ง เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันและเป็น Kick Off นับถอยหลังการเลือกตั้ง โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรสมาชิกออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากเนื่องจากมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรมีความตื่นตัวสูงเนื่องจากการเลือกตั้งเกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพการพัฒนาและยกระดับภาคเกษตรกรรมโดยตรง

สำนักผู้แทนเกษตรกรเป็นองค์ประกอบหนึ่งในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนเกษตรกรสมาชิกกว่า 5.2 ล้านคนจะร่วมกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินและการฟื้นฟูอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนในการเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพขณะนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเลือกตั้งทั้งหมดมีความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์และยุติธรรมจึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 นถึง 15.00 น. เข้าคูหาการเบอร์เดียว ตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งได้ที่ณที่ว่าการอำเภอ/เขต หรือสาขาจังหวัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 08 0070-2334 , 08 0070-2991 หรือเว็บไซต์ www.frdfund.org” เลขาธิการสำนักงานกฟก. กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated