อตส. ย้ำขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ให้ก้าวทันกับยุคสมัย

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และการควบคุมภายในที่ดี ผ่านการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานวิชาชีพ และให้คำปรึกษาแนะนำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส โดยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสหกรณ์ ได้นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการสมาชิกได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ก้าวทันกับยุคสมัย และตอบสนองกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน Smart4M ซึ่งประกอบด้วย SmartManage สำหรับคณะกรรมการสหกรณ์ในการตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำวันอย่างรวดเร็ว จากทุกที่ ทุกเวลา และกำกับสหกรณ์ได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสหกรณ์ SmartMember ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ สำหรับตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการกำกับดูแลสหกรณ์ SmartMe

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ใช้บันทึกบัญชีครัวเรือน (รายรับ – รายจ่าย) และบัญชีต้นทุนอาชีพ (รายได้และต้นทุน/ค่าใช้จ่าย) เพื่อการวางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ SmartMonitor ส่วนผู้สอบบัญชี และผู้กำกับดูแลติดตามความเคลื่อนไหวและความผิดปกติทางการเงินของสหกรณ์ได้แบบวันต่อวัน เพื่อนำมาวิเคราะห์และตรวจสอบสหกรณ์ได้ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่กรมฯ พัฒนาขึ้น เพื่อให้สหกรณ์สามารถนำไปใช้วางแผนบริหารจัดการและสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีให้เกิดขึ้นได้


“สหกรณ์ นับเป็นสถาบันการเงินหนึ่งที่มีเงินหมุนเวียนในระบบมาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงเป็นหน่วยงานที่เข้ามามีบทบาท ในการให้คำแนะนำช่วยเหลือให้สหกรณ์สามารถจัดทำบัญชีการเงินต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งนวัตกรรมต่าง ๆ ที่กรมฯ พัฒนาขึ้น จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ทั้งนี้ จะต้องอยู่ในความร่วมมือของทุกฝ่าย หากสมาชิกช่วยกันตรวจสอบข้อมูลของตนเองอยู่เสมอ ก็จะช่วยตรวจสอบความผิดปกติหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว


ทั้งนี้ ในปี 2567 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ต่อยอดการขับเคลื่อนโครงการ “THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน” โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 5 ฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) และผู้ตรวจการสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ร่วมกันยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และการควบคุมภายในแก่สหกรณ์ ซึ่งจะช่วยสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

อตส. ย้ำขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรร
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated