สสท. พบปะ สมาชิก สกก.นาบ่อคำพัฒนา เสริมความรู้กฎหมาย ชี้แนวแก้ไขขาดทุน
สสท. พบปะ สมาชิก สกก.นาบ่อคำพัฒนา เสริมความรู้กฎหมาย ชี้แนวแก้ไขขาดทุน

(วันที่ 26 กันยายน 2566) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วย นายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าสำนักที่ปรึกษาและช่วยเหลือสหกรณ์ทางกฎหมาย ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนา จำกัด และบรรยายพิเศษ ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ พร้อมรับฟังปัญหา ตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมสัมมนา จำนวนกว่า 300 คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย ด้านการบริหาร และสิทธิประโยชน์ทางด้านสวัสดิการ โดยมีนายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมมอบของรางวัลให้กับสมาชิกดีเด่น จำนวน 30 คน และมีนางบุญส่ง อินต๊ะอุ่นวงศ์ ประธานฯ สกก.นาบ่อคำพัฒนา จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดสันติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนา จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตร มีการดำเนินธุรกิจกับสมาชิกและบุคคลภายนอก 4 ธุรกิจ คือ

  • ธุรกิจเงินรับฝาก มีสมาชิก ทำธุรกิจ 284 ราย 326 บัญชีทะเบียน 355 ราย มียอดเงินฝาก 2,409,224.85 บาท
  • ธุรกิจสินเชื่อ มีสมาชิก ทำธุรกิจ 87 ราย ในปีที่ผ่านมามียอดปล่อยสินเชื่อ ทั้งระยะสั้นและปานกลาง คงเหลือที่สมาชิก จำนวน 2,639,177.77 บาท
  • ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย มียอดจำหน่ายสินค้า (วัสดุการเกษตร ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ น้ำมันเชื้อเพลิง) แก่สมาชิกและเกษตรกรภายนอกทั้งปี 5,855,371.15 บาท
  • ธุรกิจบริการสหกรณ์เปิดตลาดกลางให้พ่อค้ามารับซื้อผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกและเกษตรกร มีรายได้ค่าบริการ 398,050.69 บาท
    จากการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ยังมีสมาชิกที่เข้ามาทำธุรกิจกับสหกรณ์ ประมาณ 60% ในธุรกิจหลัก และยังมีสมาชิกที่มียอดผิดนัดชำระหนี้นานปีกับสหกรณ์ 1,470,675.42 บาท ซึ่งทำให้สหกรณ์ มีรายได้ ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย จึงมีผลขาดทุน รวมกับการที่สหกรณ์มียอดขาดทุนจากการบริหารงานของอดีตผู้จัดการ ในปีสิ้นสุด 30 เมษายน 2566 สหกรณ์มียอดขาดทุนสะสม 6,161,057.31 บาท

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. กล่าวว่า ผลการดำเนินงานดังกล่าวทำให้สหกรณ์มีผลกระทบต่อการจัดขั้นตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งด้านการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล การขาดทุนสะสม ดังนั้น การสร้างพื้นฐานความเข้าใจ ความรักในสหกรณ์ สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของสหกรณ์แก่สมาชิก ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกต่อสหกรณ์ จะเป็นการช่วยให้สมาชิกสหกรณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน และหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาร่วมกับฝ่ายบริหาร จึงมีความสำคัญ อีกทั้ง สหกรณ์ได้รับเงินรายได้จากการร่วมทุนผลิตไฟฟ้าจำหน่ายกับการไฟฟ้า โดยมีระเบียบให้นำเงินรายได้นี้เข้าทุนสวัสดิการสมาชิกและสังคม และกำหนดที่จะจ่ายให้สมาชิก ตามหลักเกณฑ์และระเบียบของสหกรณ์ แต่ก็ยังมีสมาชิกที่ไม่เข้าใจและยังไม่รับทราบถึงระเบียบนี้ จึงเกิดผลกระทบต่อความเข้าใจของสมาชิก

นายปรเมศวร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาครั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ แล้วนั้น ยังสามารถชี้แจงและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์ได้ยั่งยืนสืบไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated