“ธรรมนัส” ลุยโคลนภาคเหนือ รับฟังปัญหาเกษตร รับปากเร่งแก้ปัญหาให้ทันท่วงที
“ธรรมนัส” ลุยโคลนภาคเหนือ รับฟังปัญหาเกษตร รับปากเร่งแก้ปัญหาให้ทันท่วงที

“ธรรมนัส” ลุยโคลนภาคเหนือ รับฟังปัญหาเกษตร รับปากเร่งแก้ปัญหาให้ทันท่วงที พร้อมติดตามงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง แก้ภัยแล้ง เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อชาวแม่สรวย จ.เชียงราย

วันนี้ (10 ก.ย.66) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำลำนำแม่กื้ด เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ ชมรมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ จำกัด และกลุ่มเกษตรกรที่มารอให้การต้อนรับอย่างหนาแน่นโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้พบปะ และรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนรับมอบหนังสือเพื่อติดตามโครงการด้านการเกษตรจากเกษตรกร 8 จังหวัดในภาคเหนือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันผลักดันโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ให้ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งโครงการนี้จะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของราษฎรในฤดูแล้ง ช่วงบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน และสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ อนุรักษ์สัตว์น้ำ และรักษาสภาพต้นน้ำลำธารฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้ดีขึ้น

“วันนี้ตั้งใจมารับฟังปัญหาจากชาวบ้าน พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ โดยโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จะสามารถเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  และสิ่งที่ต้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไป คือ วงเงินค่าชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำฯ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ขอฝากถึงพี่น้องเกษตรกร ว่า ในยุคที่ผมได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรฯ เราจะขับเคลื่อนการทำงานอย่างเป็นครอบครัว บูรณาการทำงานทุกหน่วยงานในสังกัดในมิติใหม่ คือเข้าถึงฐานราก เข้าถึงพื้นที่ รับฟังปัญหา โดยเตรียมนำโครงการสำคัญที่เคยได้ขับเคลื่อนนำมาเดินหน้าสานต่อ โดยเฉพาะการผลักดัน พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ลำไย ให้สำเร็จเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไย” รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ครม. มีมติอนุมัติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดําเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย กรอบวงเงินงบประมาณ 1,325 ล้านบาท โดยมีแผนงานระยะเวลาโครงการ 3 ปี ระหว่างปี 2568 -2570 ตัวเขื่อนจะเป็นเขื่อนดินถมชนิดแบ่งส่วน (Zone Type) ความจุกักเก็บน้ำได้ 32 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนหัวงานและอ่างเก็บน้ำของโครงการตั้งอยู่บริเวณบ้านใหม่เจริญ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ป่าทั้งหมดรวม 1,696 ไร่ 2 งาน 37 ตรว. หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคของราษฎร 4,775 ครัวเรือน เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย และพื้นที่บางส่วนของตำบลศรีถ้อยและตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย สามารถส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรฤดูฝน 17,200 ไร่ ส่งผลในเรื่องผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 2,843 ครัวเรือน ประชากร 14,626 คน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated