รางวัลเลิศรัฐ ปี 66

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับ 25 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ประกอบด้วยรางวัลระดับดีเด่น 9 รางวัล และรางวัลระดับดี 16 รางวัล โดยได้รับรางวัลสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทร่วมใจแก้จน จาก 9 ผลงาน ได้แก่ 1) ผลงานร่วมใจแก้จนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลบ้านใหม่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 2) ผลงานร่วมใจแก้จน ชุมชนกาวะผักล่อยฟ้าเงินล้าน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 3) ผลงานกล้วยหอมทองแก้จน วิถีคนบึงกาฬ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ 4) ผลงานมะนาวเงินล้านราชบุรี สวนกระแสโควิด-19 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

5) ผลงานการเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน้ำจาง ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง 6) ผลงานซำตารมย์แปลงใหญ่ ทุเรียนภูเขาไฟแก้จน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 7) ผลงานวิสาหกิจชุมชนอำเภอสะบ้าย้อย ยกระดับกาแฟโรบัสต้าแก้จน คนชายแดนใต้อย่างยั่งยืน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) ผลงานถั่วเหลืองฝักสด ปลดหนี้เกษตรกร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี และ 9) ผลงานโครงการ “ข้าวอินทรีย์ วิถีเมืองธรรมเกษตร” แก้จนให้ชาวนาอำนาจเจริญ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

สำหรับรางวัลระดับดีที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับ จำนวน 16 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี จำนวน 3 ประเภท คือ ประเภทร่วมใจแก้จน จาก 12 ผลงาน ได้แก่ 1) ผลงาน”กาแฟทะเลหอย” กาแฟแก้จน สร้างงาน สร้างรายได้คนปลายพระยาจังหวัดกระบี่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 2) ผลงานน้ำผึ้งดอกไม้ป่า “สองพนา” แก้จนให้ชุมชนบ้านไหนหนังอย่างยั่งยืน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 3) ผลงานผักเปื่อยน้อยขึ้นห้าง สร้างชีวิต สู้วิกฤตความยากจน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 4) ผลงานแปลงใหญ่ข้าวหนองสะโน โมเดลแก้จนพึ่งตนเอง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 5) ผลงานผึ้งเหนา เส้นทางแห่งความหวาน ณ บ้านคลองบ่อแสน จ. พังงา ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

6) ผลงาน ศดปช. บ้านลิพอนบางกอก ร่วมใจแก้จน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต 7) ผลงานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแปลงใหญ่กาแฟแก้จน คนรักษ์ป่า ของสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 8) ผลงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียงพลิกนาน้ำท่วม แก้จนด้วยถั่วดินเวียงทอง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 9) ผลงานโกโก้ระนองร่วมใจแก้จน รวมพลคนรักสร้างรายได้หลักให้เกษตรกรไทย ของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง 10) ผลงานแปลงใหญ่ข้าวเติมบาง รวยด้วยเทคโนโลยี 4 ป + 1 IPM ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 11) ผลงานสร้างเงิน สร้างคน วิดีแก้จนแบบคนควนโทะ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล และ 12) ผลงานกล้วยหอมทองอุดรธานีเงินล้าน สานน้ำโขง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จาก 2 ผลงาน ได้แก่ 1) ผลงานกลุ่มเกษตรกรยางพาราคำผง ยกระดับการมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และ 2) ผลงานผักสวยห้วยผึ้งโมเดล ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย จากผลงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกษตรกร ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี จากผลงานคลินิกพืช (PLANT CLINIC) ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่มาแห่งความสำเร็จในการได้รับรางวัลครั้งนี้คือความร่วมมือร่วมใจจากทุกหน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในพื้นที่ ที่ดำเนินการตามระบบส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ เกษตรกรลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ตามแนวคิดในการทำงานที่ว่า “Keep Going, Keep Growing ก้าวต่อไป เติบโตอย่างต่อเนื่อง ปรับองค์กรเป็น Digital DOAE มุ่งขับเคลื่อน BCG สู่ความยั่งยืนของภาคการเกษตร”

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated