กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมทำ MOU “การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและการต่อยอดงานวิจัยภาคการเกษตร” ร่วมกับ 9 หน่วยงานภาคี
กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมทำ MOU “การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและการต่อยอดงานวิจัยภาคการเกษตร” ร่วมกับ 9 หน่วยงานภาคี

กรมส่งเสริมการเกษตรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและการต่อยอดงานวิจัยภาคการเกษตร ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานภาคีรวม 9 ฝ่าย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมด้านการเกษตรและการตลาดระหว่างกัน พร้อมทั้งต่อยอดสู่การปฏิบัติจริงในทุกมิติ

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและการต่อยอดงานวิจัยภาคการเกษตรนี้จัดขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างหน่วยงานทั้ง 9 ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ด้านการวิจัย นวัตกรรมด้านการเกษตรและการตลาด โดยขับเคลื่อนผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต สู่การเชื่อมโยงตลาด รวมถึงสร้างเครือข่ายร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนในการนำเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างการเรียนรู้ ประสบการณ์และข้อมูลทางวิชาการระหว่างบุคลากร ผ่านการจัดฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการเพื่อต่อยอดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร

ทั้งนี้ การลงนามครั้งนี้ประกอบด้วย 9 ฝ่าย คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีผลบังคับกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated