กรมวิชาการเกษตร5ทศวรรษ โชว์พัฒนาวิชาการเกษตรไทย และ การก้าวไปในทศวรรษที่ 6
กรมวิชาการเกษตร5ทศวรรษ โชว์พัฒนาวิชาการเกษตรไทย และ การก้าวไปในทศวรรษที่ 6

กรุงเทพฯ 9 สิงหาคม 2566 – กรมวิชาการเกษตร เตรียมเปิดม่านโชว์ผลงานวิจัยทางการเกษตรดีเด่น ต่อสายตาคนไทยทั้งประเทศ พร้อมเล่าการดําเนินงานเพื่อยกระดับการเกษตรไทยให้เป็นที่ยอม รับทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า 5 ทศวรรษ ซึ่งจะจัดงานนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และ การก้าวไปในทศวรรษที่ 6” ( 5th Decades of Thai Agricultural Research Developmentand Advancing into the 6th decade) ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 เป็นระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.30 น. ณ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ภายในงานจะได้พบกับส่วนจัดแสดงนิทรรศการ Milestone ประวัติกรมวิชาการเกษตร และนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยดีเด่น พร้อมกิจกรรมการแสดงและการเสวนาบนเวทีและยังมีกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัลมากมาย

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และ การก้าวไปในทศวรรษที่ 6” ว่า “กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการดําเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย สําหรับการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาโดยตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยกรมวิชาการเกษตรได้มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นส่วนช่วยให้ภาคการเกษตรไทยได้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ผ่านงานวิจัยต่างๆ ที่จะ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมาย รวมถึงการการวางมาตรการการแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรสําคัญของประเทศ

กรมวิชาการเกษตร ได้ดําเนินงานพัฒนาวิชาการเกษตรไทยมาเป็นเวลากว่า 5 ทศวรรษ ที่เปรียบเหมือนคลังสมอง คลังปัญญาของงานเกษตร รวมถึงเป็นสารวัตรเกษตร ที่จะช่วยปกป้องและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรต่างๆ เพื่อเกษตรกรและประชาชนไทย เนื่องในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตร ได้สถาปนาครบรอบ 50 ปี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จึงได้จัดทําโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชน เกษตรกร สถาบันเกษตรต่างๆ ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป จึงได้จัดงานนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และการก้าวไปในทศวรรษที่ 6” ขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของกรมวิชาการเกษตร และมีส่วนจัดแสดงผลงานวิจัยค้นคว้าที่ประสบความสําเร็จ เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยดังกล่าว ต่อสายตาคนไทยทั่วประเทศและต่างชาติทั่วโลก

งานนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และ การก้าวไปในทศวรรษที่ 6” จะจัดขึ้นในวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 เป็นระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.30 น. ณ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยภายในงานจะได้พบกับ ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ Milestone ประวัติกรมวิชาการเกษตร นิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยดีเด่น และการเสวนาบนเวที

โดยในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ได้รับเกียรติจากนางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการเปิดงาน เวลา 14.30 น. มีการเสวนา ในหัวข้อ “ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรภายใต้ปรากฎการณ์เอลนีโญและโอกาสการค้าตลาดคาร์บอนเครดิตในการผลิตพืชของไทย” โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้ นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร้อยตํารวจเอก ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย นักวิชาการอิสระ และ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

สําหรับ กิจกรรมวันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. มีการเสวนา “ทิศทางการนําเข้าปุ๋ย เคมีเกษตร และ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสาววรัญญา บุญวิวัฒน์ นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย นายจารึก ศรีพุทธชาติ นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร นายสมศักดิ์ สมานวงศ์ นายกสมาคมอารักขาพืชไทย และ นางนงนุช ยกย่องสกุล นายกสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TAITA) เวลา 16.00 น มีการเสวนา “การส่งออกผลไม้ไทย “แสนล้าน” สู่ตลาดโลก : เงื่อนไข กฎ ระเบียบ และแนวโน้มการส่งออก” โดย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจํากรุงปักกิ่ง นายสัญชัย ปุรณะชัยศิริ นายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย นายจรินทร์ บุตรธิเดช เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม นายเสกสรรค์ วรรณกรีผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และ นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/doa.thaidoa

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated