สมาชิกสหกรณ์นิคมพนม จำกัด รวมกลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันยั่งยืน RSPO มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบชุมชน ขายผลผลิตได้ราคาสูงสร้างรายได้มั่นคง
สมาชิกสหกรณ์นิคมพนม จำกัด รวมกลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันยั่งยืน RSPO มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบชุมชน ขายผลผลิตได้ราคาสูงสร้างรายได้มั่นคง

สมาชิกสหกรณ์นิคมพนม จำกัด สุราษฎร์ธานี รวมกลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันยั่งยืน RSPO “Roundtable on Sustainable Palm Oil” สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิก มุ่งขยายผลความสำเร็จเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายนิรันต์ ศรีวิไล สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสหกรณ์จังหวัดใกล้เคียง ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายเจริญ เจริญนพคุณ สมาชิกผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน อย่างยั่งยืน RSPO หมู่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายมิตร บุญสม ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ

“การปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน RSPO นั้น เป็นการผลิตปาล์มน้ำมันแบบรักษ์โลก ดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ น้ำ สัตว์ป่า ถ้าเกษตรกรสามารถทำได้ตามมาตรฐานที่ RSPO กำหนด สภาพแวดล้อมในพื้นที่ดีขึ้น และเกษตรกรสามารถขายเครดิตในลักษณะของกลุ่มได้ และที่นี่เป็นสหกรณ์ที่มีการขายเครดิต นอกจากนี้มีภาคเอกชนที่เข้ามารับซื้อปาล์มในราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่จะส่งไปยุโรป หรือส่งตลาดที่มีความต้องการสินค้าปลอดภัย จะต้องเข้าสู่กระบวนการนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นการพัฒนาเกษตรกรไปด้วย ขณะนี้มีจังหวัดใกล้เคียง เช่น ชุมพรและกระบี่ ดำเนินการส่งเสริมกลุ่มในลักษณะ RSPO และมาเรียนรู้จากสหกรณ์นิคมพนม จำกัด ซึ่งมีสมาชิกกว่า 1,200 คน รวมทั้งในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งท่าแซะ ปะทิว อ่าวลึก คลองท่อม ที่อยู่ใกล้ ๆ จะมาเรียนรู้การทำสวนปาล์ม RSPO มากขึ้น เพื่อขยายตลาดน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพ และได้ราคาดีเพื่อให้เกษตรกรสามารถที่จะอยู่ได้ต่อไป” นายวิศิษฐ์ กล่าว

นายวิศิษฐ์ ยังกล่าวต่อว่า ในเรื่องของการทำการเกษตรแบบผสมผสาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ การทำการเกษตรเชิงเดี่ยวของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นปาล์ม ยางพารา เวลาราคาตกต่ำ เกษตรกรมีรายได้ไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตของตัวเอง เกษตรกรจะต้องปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีอาชีพหลากหลาย มีรายได้เป็นรายวัน รายเดือน รายปี ก็จะทำให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ ส่วนหนึ่งถ้ามีหนี้สินก็สามารถชำระหนี้ได้ รวมทั้งในขั้นต้นเกษตรกรมีอาหารบริโภคในแต่ละวัน ที่เหลือสามารถเก็บขายได้ เน้นการทำการเกษตรทำแบบรักษ์โลก ไม่เน้นเคมีมากเกินไป หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักมากขึ้น

ด้าน นายเจริญ เจริญนพคุณ สมาชิกและกรรมการสหกรณ์นิคมพนม จำกัด กล่าวว่า ตนเองปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ 16 ไร่ ตามมาตรฐาน RSPO และยังได้ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้น ไม้ผล อื่น ๆ ในพื้นที่แปลงด้วย ทั้ง ทุเรียน มังคุด พริก พุทรา มะละกอ สับปะรด กล้วย ผักหวาน ไว้บริโภคในครัวเรือน และนำไปจำหน่าย สามารถสร้างรายได้หมุนเวียน เฉลี่ยสัปดาห์ละพันกว่าบาท นอกจากนี้ ตนเองได้จดบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ในการทำสวนปาล์ม และจดบันทึกบัญชีครัวเรือนทำให้ทราบถึงรายรับ รายจ่าย โดยได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานเครือข่ายเข้ามาช่วยดูแลแปลง การตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การบริหารจัดการแปลงด้วย

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมความเข็มแข็งให้สหกรณ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกไปสู่การกินดีอยู่ดี สมาชิกจะสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ จำหน่ายได้ราคายุติธรรม โดยกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวทำเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันทั้งด้านการผลิตและการตลาด สามารถ

ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการร่วมกันของภาครัฐและเอกชน จึงได้เกิดมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน และนิคมสหกรณ์พนม ได้ ดำเนินการตามกระบวนการแก้ไขปัญหา ตั้งแต่การเตรียมการ การรวมกลุ่ม มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและนำแผนไปปฏิบัติ รวมทั้งมีการตรวจติดตาม ทบทวนกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ จัดอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการสวนปาล์มให้ได้ปาล์มที่มีคุณภาพ การวิเคราะห์ดิน รวมทั้งมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ผลสำเร็จจากการดำเนินงานนั้น สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้ใบรับรองมาตรฐาน RSPO มีรายได้จากการขายเครดิต

สำหรับมาตรฐาน RSPO เป็นการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชน มี 4 หลักการ ได้แก่ หลักการที่ 1 การเพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพ ผลกระทบเชิงบวกและมีภูมิคุ้มกัน หลักการที่ 2 ความถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิในที่ดิน และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน หลักการที่ 3 เคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิและสภาพแวดล้อมสำหรับคนทำงาน และหลักการที่ 4 ปกป้อง อนุรักษ์และเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน สหกรณ์นิคมพนม จำกัด ได้มีการรวมกลุ่มผู้ปลูกปาล์มและจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ทำแผนปฏิบัติการตามมาตรฐาน RSPO ของแต่ละกลุ่ม และอบรมสมาชิกตามหัวข้อมที่มาตรฐานกำหนด สหกรณ์นิคมพนม จำกัด และได้เห็นถึงความสำคัญของการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ มีความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งสำคัญคือความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในพื้นที่เขตนิคมสหกรณ์ สหกรณ์นิคมพนม จำกัด จึงได้ทำการเปิดโครงการ RSPO ว่าการจัดทำโครงการในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้สมาชิกมีความมั่นคง ยั่งยืนยิ่งขึ้น และสามารถจัดการบริหารสวนปาล์มน้ำมันได้อย่างเป็นระบบ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated