กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมใจจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติให้บริการประชาชน ด้านวิเคราะห์ดิน วินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ ให้วัคซีนป้องกันโรค และถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร ในวโรกาสมิ่งมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.นี้ โดยดำเนินการระหว่าง 17-31 ก.ค. 2566 คาดมีเกษตรกรเข้าใช้บริการจำนวนมาก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า  เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กราบบังคมทูลถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในฐานะกรรมการและเลขานุการของโครงการฯ ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 21 ปีแล้ว โดยการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่ทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการบรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและครบถ้วน เช่นการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่าง นักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตร โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงในระดับตำบล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน

สำหรับคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เปิดให้บริการ จำนวน 12 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน คลินิกพืช โดยกรมวิชาการเกษตร คลินิกปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ คลินิกประมง โดยกรมประมง คลินิกข้าว โดยกรมการข้าว คลินิกชลประทาน โดยกรมชลประทาน คลินิกสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลินิกบัญชี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คลินิกหม่อนไหม โดยกรมหม่อนไหม คลินิกส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีสำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(เกษตรที่สูง) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ เข้าร่วม รวมไปถึงด้านอื่น ๆ ที่มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมให้บริการ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายดำเนินการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) ดำเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด  โดยครั้งที่ 1 จัดให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565  ครั้งที่ 2 จัดให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3 จัดให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2566  และครั้งที่ 4 จัดให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566  ระหว่างวันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2566 และกำหนดเป้าหมายเกษตรกรที่จะเข้ารับบริการจังหวัด ละ 400 ราย รวมทั้งสิ้น 30,800 ราย โดยในปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 จนถึงขณะนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้บริการแล้วทั้งสิ้น 229 ครั้ง และ มีเกษตรกรสนใจเข้ารับบริการแล้ว กว่า 51,000 คน และมีผลการให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน จำนวนมากกว่า 4.4 ล้านราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566)

นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ และเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการ ได้กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยกำหนดให้ทั้ง 77 จังหวัด จัดงานในห้วงระหว่างวันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2566 ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย กิจกรรมลงนามถวายพระพรและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ

สำหรับเกษตรกรที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (https://clinickaset.doae.go.th) ซึ่งเป็นระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ซึ่งจะมีข้อมูลวันและสถานที่จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ของแต่ละจังหวัดรวบรวมไว้ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัด ใกล้บ้าน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated