เกษตรฯ จับมือองค์กรเกษตรกร ทำสัตยาบันรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเล

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เดินหน้าขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาเกลือทะเล รวมทั้งผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทย และสนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ได้มีมติเห็นชอบให้มีการกำหนดราคาขั้นต่ำของเกลือทะเลไทย 3 ชนิด คือ เกลือขาว ตันละ 1,800 บาท เกลือกลาง ตันละ 1,500 บาท และเกลือดำ ตันละ 1,300 บาท เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเลในประเทศ ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการผลิตและจำหน่ายเกลือทะเลลดความเสี่ยงปัญหาด้านราคาและปริมาณวัตถุดิบที่ผันผวน ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การกำหนดราคาขั้นต่ำของเกลือทะเลไทยจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ทั้งกับเกษตรกรผู้ผลิตเกลือทะเลและผู้บริโภค ทั้งที่เป็นประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรที่ทำนาเกลือทะเลมีจำนวนลดลงอย่างมาก ด้วยเหตุที่การทำนาเกลือทะเลต้องอาศัยปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ประกอบกับการทำนาเกลือทะเลสามารถทำได้เพียง 1 ฤดูการผลิตต่อปีเท่านั้น ทำให้ผลผลิตจะออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิต ในขณะที่บางปีสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย หรืออุทกภัย ผลผลิตเกลือทะเลในปีดังกล่าวก็จะออกสู่ตลาดน้อย ทำให้ราคาสูงขึ้น ซึ่งหากมีการกำหนดราคาขั้นต่ำของเกลือทะเลไทยไว้ ก็จะช่วยให้สถานการณ์ราคาเกลือทะเลไทยมีเสถียรภาพ สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับกระบวนการผลิตตลอดจนการบริโภคเกลือทะเลไทยมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยยังได้จัดงานการบูรณาการความร่วมมือและการบริหารจัดการเกลือทะเลครบวงจร และการลงนามทำสัตยาบันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นี้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานเปิดงาน และผู้แทนองค์กรเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาเกลือบางแก้ว จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำกัด สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด และสมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย ร่วมทำสัตยาบันในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของสถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และการเสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการโลจิสติกส์และการตลาดเกลือทะเล” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated