วิพากษ์ MOU พรรคร่วมรัฐบาลด้านเกษตร แชร์ให้ถึงพรรคก้าวไกลและเพื่อไทย
วิพากษ์ MOU พรรคร่วมรัฐบาลด้านเกษตร แชร์ให้ถึงพรรคก้าวไกลและเพื่อไทย

MOU ข้อ 18. ส่งเสริมเกษตรและปศุสัตว์ปลอดภัย คุ้มครอง รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี และแหล่งน้ำ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อวางแผนการผลิตและรักษาผลประโยชน์เกษตรกร ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ข้อ 19.แก้ไขกฎหมายประมง ขจัดอุปสรรค เยียวยา ฟื้นฟู และพัฒนาอาชีพประมงให้ยั่งยืน

นโยบาย ใครก็เขียนสวยหรูได้ สำคัญที่แผนงานโครงการ

จะทำอะไร นโยบายจึงบรรลุผล เกษตรไม่ใช่เรื่องง่าย รัฐบาลหลายสมัยก็ยังไม่สามารถปฏิวัติการเกษตรให้เกษตรกรยกระดับรายได้ขึ้นได้อย่างมั่นคงเท่าไหร่นัก

ผมจับคำสำคัญ(keyword) ใน MOU มา และใคร่วิพากษ์ดังนี้

1. พืชปศุสัตว์ปลอดภัย

เดิมเป็นระบบสมัครใจในการทำ GAP/organic จึงยังไม่ปลอดภัย ข้อเสนอ คือจะต้องมาใช้ต้องเป็นมาตรการบังคับในบางสินค้า

2. ลดต้นทุนการผลิตๅ

ที่ผ่านมาลดไม่ได้เพราะคุมราคาปัจจัยไม่ได้และยิ่งจะเพิ่มค่าแรงยิ่งทำให้ต้นทุนเพิ่ม

ข้อเสนอ คือส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศและคุมราคา และเพิ่มค่าแรงในระยะยาว อย่าเพิ่มทันที ตลอดจน ส่งเสริมให้เกิดระบบรับจ้าง เช่นค่าไถค่าเกี่ยวราคาถูก โดยใช้กลไลเครื่องจักรกลกลุ่มให้มากขึ้น

และใช้กลไกส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตจริงจัง ผลผลิตเพิ่มต้นทุนจะลด ก็ดูกันรายสินค้าว่าสินค้าไหนทำอย่างไรผลผลิตจะเพิ่ม

3. ส่งเสริมการตลาด

เสนอแนะ ให้ส่งเสริมการส่งออก เพิ่มเป้าการส่งออกรายประเทศ เพื่มบทบาทฑูตเกษตรที่ปัจจุบันยังมีน้อย และเอื้อให้เอกชนส่งออกได้ง่าย เมื่อการส่งออกดึงปริมาณผลผลิตออกไปได้มาก ระบบตลาดจะไหลตามเอง

และส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศให้สามารถกระจายสินค้าได้คล่องตัว

4. การเข้าถึงเทคโนโลยี

เสนอแนะ ให้ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้งระบบ IOT ที่จะทำให้ราคาลดลง เข้าถึงได้ สิ่งเหล่านี้สำคัญต่อการการยกระดับการผลิต

5. แหล่งน้ำ

เสนอแนะ ให้ส่งเสริมระบบการจัดเก็บน้ำจืดควบคู่กับระบบส่งน้ำระบบท่อสู่ไร่นา โดยเฉพาะในลุ่มน้ำขนาดใหญ่ ระบบบาดาล ไฟฟ้าในไร่นา รวมทั้งการปรับพื้นที่ให้มีแหล่งน้ำในไร่นา

6. การรวมกลุ่มของเกษตรกร

เสนอแนะ ให้เน้นไปที่ด้านให้กลุ่มมีอำนาจทางการตลาด ที่ผ่านมาเน้นการผลิตมากเกินไป ผลิตได้ขายไม่เก่ง

7. อุตสาหกรรมแปรรูป

เสนอแนะ ให้ส่งเสริมอุตฯแปรรูปสินค้าที่ใช้วัตถุดิบสินค้าที่มีมากที่ไทยยังส่งออกเป็นวัตถุดิบ เช่น ยาง มัน ฯลฯ

8. แก้ไขกฎหมายประมง

9. อาชีพประมงยั่งยืน

เสนอแนะ เรื่องการสร้างความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ

เรื่องที่ MOU ไม่ได้เขียนไว้และเสนอให้เพิ่มคือ

1. ความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร

เรื่องนี้สำคัญ เกษตรกร คือรากฐาน คนที่มีสมรรถนะสูงทั้งด้านทุนมนุษย์และทุนทางสังคม มีความรู้  มีคุณธรรม มีเหตุมีผล จะทำให้ทุกข้อที่กล่าวมาสำเร็จ แต่ถ้าคนไม่มีคุณภาพการลงทุนต่างๆก็แค่ประชานิยม จบพร้อมการไม่แจก

2. การท่องเที่ยวชุมชนเกษตร

เศรษฐกิจวิถีใหม่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน ต้องพัฒนาทั้งระบบ

3. พัฒนาบุคลากรภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร ให้มีสมรรถนะสูงในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ คนให้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ และมีระบบการทำงานที่อำนวยต่อการคิดและทำงานเชิงสร้างสรร

#แชร์ให้ถึงพรรคก้าวไกลและเพื่อไทย

ขอให้ทำให้ได้จริงเถอะครับ อย่ามาแค่รับตำแหน่ง แล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร คนไทยจะผิดหวัง

ธัชธาวินท์ สะรุโณ 21/5/66

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated