นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ วุฒิสภา นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย
นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ วุฒิสภา นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

วันที่ 16 พ.ค 66 นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ร่วมกับ คณะกรรมการอำนวยการโครงการวุฒิสภาพบประชาชน เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จ.ปทุมธานี โดยมี อาจารย์ณัฐ เตรียมชัยศรี ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้คณะยังได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรฯและการสกัดกระท่อม, กัญชง และกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์, “เครื่องจักร Hi – Speed Extractor, Hi -Nutrition Evaporator ,Hi-Yield Spray Dryer” และชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งบรรยาโดย นายสาธร เตรียมชัยศรี กรรมการบริหาร บริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยีจำกัด และบริษัท ไฮเทค ฟู้ดส์ กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ GMP และเครื่องจักรแปรรูปสมุนไพร

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอยครั้งนี้ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้มีหนังสือเรียนเชิญ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและคณะสมาชิกวุฒิสภา เข้าเยี่ยมชมโรงงาน GMP และเครื่องจักรแปรรูปสมุนไพรของบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งบริษัทมีจุดแข็งที่โดดเด่นคือ ใช้เครื่องจักรที่ผลิตโดยคนไทยในกระบวนการ การผลิตสินค้า และได้รับรางวัลเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องจักรจากหน่วยงานภาครัฐเสมอมา ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบ ให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ที่ประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร ได้หันมาใช้เครื่องจักรที่ผลิตโดยคนไทย ช่วยลดต้นทุนการผลิตในการผลิตสินค้า และช่วยให้ประเทศไทยได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้

คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (คณะกรรมาธิการ ตสร.) มีหน้าที่และอำนาจ ตามมาตราของรัฐธรรมนูญ ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้พิจารณาเห็นว่า การดำเนินงานของบริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) ประเด็นการเกษตร ๒) ประเด็นอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต ๓) ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ และ ๔) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) ประเด็นทางสังคม ๒) ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก และ ๓) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาได้พบปะกับประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคมให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ คณะกรรมาธิการ ตสร. และคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จึงเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงาน GMP เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้ดำเนินไปได้ตรงต่อเป้าหมายและบรรลุผลในอนาคตต่อไปของประเทศได้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated