ศจช. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ยื่นผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม วางเป้าเพื่อเชิดชูเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่น

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดศัตรูพืชแก่เกษตรกร และเป็นจุดในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืช ปัจจุบันมีการจัดตั้ง ศจช. ครอบคลุมพื้นที่แล้ว 882 อำเภอ เป็นศูนย์กลางการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้แนวคิด “ชุมชนจะเข้มแข็งและยั่งยืน ต้องปฏิบัติโดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่ร่วมขับเคลื่อนงานด้านอารักขาพืชได้อย่างโดดเด่น ด้วยการจัดประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกไปสู่การประกวดในระดับเขต โดยในปี 2566 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ดีเด่น ระดับประเทศเป็นครั้งแรก จึงขอเชิญชวนพี่น้อง ศจช. ทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 เพื่อเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการตัดสินการประกวด ศจช. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 ต่อไป

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรางวัลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 มีจำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่ง ศจช. ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะได้รับมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล ในงานวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ตลอดจนการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอารักขาพืชที่ประสบความสำเร็จดีเด่น ระดับประเทศ สามารถเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ขยายผลแก่พี่น้องเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาสู่การทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และประสบความสำเร็จต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated