กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดใหญ่วันสถาปนาครบ 60ปี “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”
กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดใหญ่วันสถาปนาครบ 60ปี “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า… “วันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งในปีนี้กำหนดครบรอบ 60 ปี จะมีการจัดงานภายใต้หัวข้อ “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานิข้าราชการและหมอดินอาสาดีเด่น นิทรรศการบริการความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน นิทรรศการวันดินโลก ปี 2566 นิทรรศการเปิดบ้าน พด. เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการต่างๆ อาทิ บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. น้ำหมักชีวภาพ การแนะนำแอปพลิเคชันของกรมพัฒนาที่ดิน จุดบริการตรวจวิเคราะห์ดินออนไลน์ พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการดิน น้ำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้จริง โดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดแสดงงานศิลปะทำจากดิน และ ชม ช็อป ชิม กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทั้งของกินของใช้ที่คัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่ายจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ”

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อให้เกษตรกรวางแผนการใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสม จึงถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่สร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรไทย สำหรับในปี 2566 กรมพัฒนาที่ดิน มีการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุก 2) จัดการข้อมูล Big Data ทรัพยากรดินและที่ดิน 3) วิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรมเป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน และ 4) ยกระดับองค์การสู่ระบบราชการดิจิทัลภายใต้การขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ “ทีมดีดินดี (TEAM For Soils)” สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม เชิงรุก คล่องแคล่ว สู่เป้าหมายเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยการบริหารจัดการองค์กรด้วย SmartLDD ที่มีความความสอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 เปิดกว้างและเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านดิน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ปรับเปลี่ยนการให้บริการเป็น E-Service และพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารองค์กร สานต่อนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปพัฒนาอาชีพการทำการเกษตร สร้างความมั่นคงทางอาหาร และความมั่งคั่งให้กับภาคการผลิตของประเทศได้อย่างยั่งยืน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated